Search

آدينه 2 آبان 1393

آگهي هاي آموزش

آموزش » دانشجويي

دانلود منابع مفید انجام پایان نامه ارشد و دکتری فارسی

لیست استاندارد و راهنمای طراحی و مطالعاتی در ادامه مطلب آمده است برای دریافت عنوان را ایمیل بزنید roya64.ahmadi@gmail.com

1 برنامه ریزی آزمایشهای رسوب

2 راهنمای‌تعیین‌ غلظت نمونه های رسوبات معلق رودخانه‌ها

3 راهنمای آزمایشهای دانه بندی رسوب

4 راهنمای‌ تعیین‌ منحنی‌ دبی‌ - اشل‌ رودخانه‌ با استفاده‌ از روش‌ انیشتین _ ‌بارباروسا

5 راهنمای‌ تعیین‌ بار کل‌ رسوب‌ رودخانه‌هابه روش انیشتین و کلبی

6 تعیین‌ بار بستر به‌ روش‌ مایر - پیترومولر (در مطالعات رسوب)

7 تعیین‌ حجم‌ رسوبات‌ و توزیع‌ آن‌ در مخازن‌ سدها

8 فهرست‌ خدمات‌‌ مرحله‌ اجرای‌ طرحهای‌ مهندسی‌ رودخانه‌

9 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ شناسایی‌ طرحهای‌ مهندسی‌ رودخانه‌

10 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ توجیهی‌ طرحهای‌ مهندسی‌ رودخانه‌

11 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ طراحی‌ تفصیلی‌ (مرحله دو) طرحهای‌ مهندسی‌ رودخانه‌

12 راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه‌ها

13 راهنمای‌ طراحی‌، ساخت‌ و نگهداری‌ گوره‌ها

14 راهنمای‌ مهار سیلاب‌ ( روشهای سازه ای )

15 فرسایش‌ و رسوب گذاری‌ در محدوده‌ آب‌شکن ها

16 راهنمای‌ تعیین‌ عمق‌ فرسایش‌ و روشهای‌ مقابله‌ با آن‌ در محدوده‌ پایه‌های‌ پل

17 راهنمای‌ تعیین‌دوره بازگشت سیلاب‌ طراحی‌ برای‌ کارهای‌ مهندسی‌ رودخانه‌

18 راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیلبند

19 راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوششها درکارهای مهندسی رودخانه

20 راهنمای پهنه بندی سیل وتعیین حد بستر وحریم رودخانه ها

21 راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای

22 فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای

23 راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن‌های رودخانه‌ای

24 راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه ها

25 راهنمای آبگیری از رودخانه‌ و حفاظت از آن

26 راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی رودخانه‌ها

27 راهنمای کاربرد مدلهای ریاضی و فیزیکی در مطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه

28 راهنمای طراحی، ساخت و بهره‌برداری سامانه‌های انحراف سیلاب

29 فهرست خدمات کارهای مهار سیلاب

30 راهنمای روش های محاسبه آبشستگی موضعی

31 راهنمای عملیات صحرایی، نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها

32 راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها و خورها

33 راهنمای روش‏های مهار رسوب در رودخانه‏ها

34 راهنمای جامع مطالعات طرح، بهره‌برداری و نگهداری سامانه پیش بینی و هشدار سیل

35 راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر

36 فهرست خدمات تعیین حد بستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌ها

37 مشخصات فنی عمومی کارهای مهندسی رودخانه

38 راهنمای مطالعات ریخت شناسی دلتاها

39 راهنمای مطالعات رودخانه‌های مخروط افکنه‌ای

40 راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانهردیف موضوع

1 دستورالعمل‌ ارزیابی‌ زیست‌ محیطی‌ طرحهای‌ مهندسی‌ رودخانه‌مراحل ( شناسایی-توجیهی‌-تفصیلی)

2 دستورالعمل‌ ارزیابی‌ اثرات زیست‌ محیطی‌ طرحهای‌ آب‌ و فاضلاب‌ درمرحله‌ اجمالی

3 دستورالعمل‌ ارزیابی‌ اثرات زیست‌ محیطی‌ طرحهای‌ آب‌ و فاضلاب‌ در مرحله‌ تفصیلی

4 راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها و آبهای برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی

5 راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ

6 راهنمای مطالعات طرح های استفاده از فاضلاب های تصفیه شده شهری و روستایی

7 فهرست خدمات مطالعات طرحهای استفاده از فاضلاب‌های تصفیه شده شهری و روستایی (تصفیه خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره برداری)

8 فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خود پالایی رودخانه ها

9 دستورالعمل پایش کیفیت آبهای سطحی(جاری)

10 دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها

11 راهنمای بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت آب‌های سطحی

12 ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه‌ای

13 ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها

14 ضوابط زیست محیطی طرح‌های تغذیه مصنوعی

15 راهنمای ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین برای پهنه‌بندی طرح‌های آبی

16 راهنمای تعیین حداقل آب مورد نیاز اکوسیستم‌های آبی


ردیف موضوع

1 فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ شناسایی‌ سدسازی‌

2 فهرست خدمات مرحله توجیهی سد سازی

3 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ ژئوتکنیک‌ و خطر زمین لرزه‌ (مرحله‌ شناسایی‌)

4 دستورالعمل‌ برداشت‌ صحرایی‌ گسستگیهای‌ سنگ‌ در کارهای‌مهندسی ‌و سدسازی

5 استانداردهای نقشه‌کشی‌ ساختمانی

6 دستورالعمل‌ آزمایش‌ نفوذ استاندارد (S.P.T) درمطالعات ژئوتکنیک

7 راهنمای‌ تزریق‌ در سازه‌های‌ آبی‌

8 ضوابط طراحی‌ سازه‌ای‌ مجاری‌ آب‌بر زیرزمینی‌ بتنی

9 دستورالعمل‌ آزمایش‌ پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)

10 راهنمای مطالعات‌ بهره‌برداری‌ از مخازن‌ سدها

11 راهنمای‌ بازرسی‌ در سدهای‌ بزرگ‌

12 ضوابط طراحی‌ سازه‌ای‌ بندهای‌ انحراف‌

13 فهرست‌ خدمات مهندسی‌ مرحله‌ ساخت‌ سدها

14 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ ژئوتکنیک‌ و برآورد خطر زمین لرزه‌ (مرحله‌ توجیهی‌)

15 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات مرحله‌ طراحی‌ تفصیلی‌ سدسازی‌

16 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ ژئوتکنیک‌ و برآورد خطر زمین لرزه‌ وزلزله ‌شناسی‌ (مرحله‌ طراحی‌ تفصیلی‌)

17 راهنمای‌ مطالعات‌ پایه‌ زمین شناسی‌ مهندسی‌ درپروژه‌ های‌ مهندسی‌ آب‌

18 فهرست‌ جزییات‌ زمین‌ شناسی‌ مهندسی‌ مراحل‌ شناسایی‌ و توجیهی‌ درطرحهای‌ سازه‌ های‌ آبی‌( سدسازی‌ )

19 دستورالعمل‌ حفاظت‌ و ایمنی‌ در کارگاههای‌ سدسازی‌

20 فهرست‌ خدمات‌ مهندسی‌ ژئوتکنیک‌ ( مرحله‌ اجرا)

21 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ ژئوتکنیک‌ (مرحله‌ بهره‌برداری‌ و نگهداری‌)

22 بررسی‌ پتانسیل‌ لغزش‌ در محدوده‌ سدها و سازه‌های‌ وابسته‌

23 رفتارسنجی‌ فضاهای‌ زیرزمینی‌ درحین‌ اجرا

24 راهنمای‌ بهره‌برداری‌ هیدرولیکی از مخزن‌ سدهای بزرگ

25 ضوابط عمومی‌ طراحی‌ سازه‌های‌ آبی‌ بتنی‌

26 نقشه های همسان‌ مجاری‌ آب‌بر زیرزمینی بتنی

27 مشخصات فنی عمومی سدها

28 راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر

29 راهنمای طراحی دیوارهای حائل

30 راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها

31 فهرست خدمات مرحله ساخت سدها(بازنگری اول)

32 راهنمای کاربرد مدلهای ریاضی در رسوبگذاری و رسوبزدایی مخازن سدها

33 فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی (بازنگری اول)

34 راهنمای بهره‌برداری و نگهداری نیروگاه‌های آبی سدهای بزرگ

35 راهنمای مطالعات رسوب‌گذاری و رسوب‌زدایی مخازن سدها

36 دستورالعمل چهار آزمایش‌ آزمایشگاهی‌ مکانیک خاک

37 راهنمای بهسازی پی سدها

38 راهنمای طراحی شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری سدها

39 راهنمای بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات هیدرومکانیکی سد و تاسیسات وابسته

40 راهنمای عمق یابی مخازن سدها
ردیف موضوع

1 استاندارد کیفیت‌ آب‌ آشامیدنی‌

2 ضوابط فنی بررسی و تصویب طرحهای تصفیه آب شهری

3 مبانی‌ و ضوابط طراحی‌ طرحهای‌ آبرسانی‌ شهری

4 مبانی و ضوابط طراحی‌ شبکه‌های‌ جمع‌ آوری‌ آبهای سطحی‌ و فاضلاب‌ شهری

5 ضوابط فنی‌ بررسی‌ و تصویب‌ طرحهای‌ تصفیه‌ فاضلاب‌ شهری‌

6 راهنمای‌ کنترل‌ کیفیت‌ در مراحل‌ مختلف‌ تصفیه‌ آب‌ آشامیدنی

7 پوشش‌ پلی‌اتیلنی‌ لوله‌ها و اتصالات‌ فولادی

8 نیروی‌ انسانی‌ در تصفیه‌خانه‌های‌ آب‌ و مراقبت‌ بهداشتی‌ و کنترل‌ سلامت‌ آنان‌

9 گزارش‌ و آمار روزانه‌ بهره‌برداری از تصفیه خانه های آب‌

10 راهنمای‌ نگهداری‌ و تعمیرات‌ تصفیه‌خانه‌های‌ آ ...

نام:

رویا احمدی

Email:

منطقه:

تهران

آدرس:

roya64.ahmadi@gmail.com

www.fulltext.blogsky.com

تماس با آگهی دهنده (رویا احمدی)
در مورد: دانلود منابع مفید انجام پایان نامه ارشد و دکتری فارسی

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:

ضربه قوچ

-

تجهیزات مکانیک خاک

-

طراحی زهکشی کنترل شده

-

نقشه برداری جاده سازی

-

شناخت مواد و مصالح

-

تصفیه آب دو مرحله

-

ژئوتکنیک

-

پی ساختمانهای بتنی

-

ریاضی

-

آبهای زیرزمینی

-

زهکش

-

فروش قیر

-

ارشد کشاورزی

-

آبیاری

-

روشهای رسوبزدایی مخازن سدها

-

آبشستگی

-

ارزیابی طرحهای اقتصادی

-

پایان نامه های آبیاری و زهکشی

-
قیر
-
آبخیزداری
-
پوشش های پایه آبی
-
"لیست قیمت میلگرد"
-
مخزن بتنی
-
لیست قیمت مواد شیمیایی صنعتی
-
تغذیه
-
دانلود زمین شناسی مهندسی
-
نقشه برداری
-
'حساب تغذیه'
-
دریاچه آبی
-
دانلود پایان نامه زمین شناسی مهندسی
-
طرح توجیهی
-
انجام پایان نامه دکتری
-
زهكش كنترل شده
-
اتصال شبکه
-
آبیاری زیر سطحی
-
مناقصه
-
موضوع پایان نامه کشاورزی
-
تصفیه آب 6 مرحله ای
-
مراحل ساخت خانه
-
بررسی و ارزیابی اثرات زیست محیطی سد
-
قوچ
-
طراحی تصفیه خانه فاضلاب
-
نشست خاک
-
استاندارد لوله ها و شیر آلات
-
پل بتنی
-
فروش پایان نامه مکانیک
-
آب شور در طراحی تحت فشار
-
زمین شناسی ساختمانی
-
زمین شناسی اقتصادی
-
منابع دکتری

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد
9264
بازدید2/8/93
انجام تمامی پروژه ها و پایان نامه های مهندسی

انجام تمامی پروژه ها و پایان نامه های مهندسی
مهندسیم و این افتخار را با ریال نابود نمی کنیم و در جمعمان فقط مهندس را می پذیریم        برای ...
انجمن مشاورین متخصص مکاریتم،    تهران،   تماس: 09128851344 ; 09199046756 09198212843

 

2/8/93
پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه کارشناسی ارشد
   موسسه آموزشی و پژوهشی ایران تحقیق        نگارش پروپوزال، پایان نامه، مقالات ISI ...
ایران تحقیق،    تهران،   تماس: 09365196273 - 02166565232
قيمت: توافقی

 

2/8/93
استخراج و چاپ کتاب از پایان نامه شما (تبدیل پایان نامه به کتاب)

استخراج و چاپ کتاب از پایان نامه شما (تبدیل پایان نامه به کتاب)
موسسه پارسا مگا با شماره ثبت 34473 با همکاری ناشران رسمی کشور در روند قبولی دکتری شما گام برداشته است.    با ...
محمد سپهری مدیر موسسه پارسا مگا،    تهران،   تماس: 09127981654 - 02166562044 - 02166562639
قيمت: توافقی

 

2/8/93
پذیرش مقالات ISI و ISC در ژورنالهای معتبر در کمتر از دو هفته

پذیرش مقالات ISI و ISC در ژورنالهای معتبر در کمتر از دو هفته
موسسه پارسا مگا با شماره ثبت 34473 با همکاری گروه پژوهشی اساتید برتر در روند ارتقاء علمی شما گام برداشته است. ...
محمد سپهری مدیر موسسه پارسا مگا،    تهران،   تماس: 09127981654 - 02166562044 - 02166562639
قيمت: توافقی

 

2/8/93
پروپوزال، پایان نامه، مقالات ISI

پروپوزال، پایان نامه، مقالات ISI
پروپوزال، پایان نامه، مقالات ISI    موسسه پژوهشی افرا (شماره ثبت 31269) به عنوان تخصصی ترین مرکز تدوین ...
موسسه پژوهشی افرا،    تهران،   تماس: 021-66913791 021-66593176 021-66421293 021-66421045
قيمت: توافقی و دانشجویی

 

2/8/93
پایان نامه ، پروپوزال و مقاله ISI

پایان نامه ، پروپوزال و مقاله ISI
گروه پژوهشی تحصیلات تکمیلی ارنا    پذیرش مقاله isi , تدوین مقاله isi ,نگارش مقاله isi ,چاپ مقاله isi        پایان ...
گروه پژوهشی تحصیلات تکمیلی ارنا ،    تهران،   تماس: 28425497-28425498-09304054457
قيمت: مطابق با تعرفه وزارت علوم

 

2/8/93
 سفارش آنلاین پروژه و ترجمه تخصصی

سفارش آنلاین پروژه و ترجمه تخصصی
شبکه معماران ایران    ما مدعی بهره برداری از 2000 مهندس و مترجم می باشیم.        اولین وب ...
شبکه معماران ایران،    تهران،   تماس: 09198955900---02188416889
قيمت: برای مشاهده قیمت به www.memarweb.com مراجعه بفرمایید

 

2/8/93
جزوات  دکتری رشته ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد

جزوات دکتری رشته ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد
جزوات تضمینی دکتری رشته ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد        با سلام. برای سهولت و اجرای عدالت ...
دانشجو آنلاین،    تهران،   تماس: 09197574595-02144696632
قيمت: تماس بگیرید

 

2/8/93
جزوات  دکتری رشته سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد

جزوات دکتری رشته سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد
جزوات تضمینی دکتری رشته سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد        با سلام. برای سهولت و اجرای عدالت ...
دانشجو آنلاین،    تهران،   تماس: 09197574595-02144696632
قيمت: تماس بگیرید

 

2/8/93
مشاوره پایان نامه تحقیق کلاسی،پروژه دانشجویی، پروپوزال

مشاوره پایان نامه تحقیق کلاسی،پروژه دانشجویی، پروپوزال
مشاوره پایان نامه تحقیق کلاسی،پروژه دانشجویی، پروپوزال،        خدمات دانشجویی ارشدان سوال ...
دانشجو آنلاین،    تهران،   تماس: 09197574595-02144696632

 

2/8/93
مشاوره رایگان پایان نامه مهندسی شیمی ، سمینار کلاسی، چاپ مقاله ISI ، ترجمه

مشاوره رایگان پایان نامه مهندسی شیمی ، سمینار کلاسی، چاپ مقاله ISI ، ترجمه
مشاوره رایگان پایان نامه مهندسی شیمی ، سمینار کلاسی، چاپ مقاله ISI ، ترجمه        موسسه دانشجو ...
دانشجو آنلاین،    تهران،   تماس: 09197574595-02144696632

 

2/8/93
انجام پروژه های دانشجویی الکترونیک و هوشمندسازی  مانند BMS و ....

انجام پروژه های دانشجویی الکترونیک و هوشمندسازی مانند BMS و ....
جهت انجام هرنوع پروژه های دانشجویی و یا نیمه صنعتی (کنترلر های صنعتی با AVR) و هوشمند سازی و پیاده سازی سیستم ...
مدنی،    تهران،   تماس: 09305662972

 

2/8/93
انجام پایان نامه علوم اجتماعی

انجام پایان نامه علوم اجتماعی
دپارتمان علوم اجتماعی موسسه افرا متشکل از دانشجویان و فارغ التحصیلان نخبه و برتر دانشگاه های کشور می باشند ...
موسسه پژوهشی افرا،    تهران،   تماس: 021-66913791; 021-66593176
قيمت: توافقی

 

2/8/93
پذیرش تضمینی مقالات ISC

پذیرش تضمینی مقالات ISC
پذیرش تضمینی مقالات ISC - چاپ مقاله شما در ژورنالهای معتبرISC    چاپ مقاله شما در مجلات کاملا معتبر ISC ...
موسسه پژوهشی افرا،    تهران،   تماس: 021-66913791; 021-66593176

 

2/8/93
آموزش نصب و راه اندازی دوربین مــدار بسته

آموزش نصب و راه اندازی دوربین مــدار بسته
آموزش نصب و راه اندازی دوربین مــدار بسته    کارگاهی و کاملا عملی        سرفصل های آموزش ...
آموزشگاه نصب و تعمیرات،    تهران،   تماس: 09191080287

 

2/8/93
پذیرش تضمینی مقالاتISI در مجلات معتبر

پذیرش تضمینی مقالاتISI در مجلات معتبر
پذیرش تضمینی مقالات ISI - چاپ مقاله شما در ژورنالهای معتبرISI    چاپ مقاله شما در مجلات کاملا معتبر ISI ...
موسسه پژوهشی افرا،    تهران،   تماس: 021-66913791; 021-66593176

 

2/8/93
انجام پایان نامه علوم تربیتی

انجام پایان نامه علوم تربیتی
دپارتمانهای رشته علوم تربیتی در موسسه افرا متشکل از رتبه های برتر کنکور سراسری و همچنین دانشجویان استعداد ...
موسسه پژوهشی افرا،    تهران،   تماس: 021-66913791; 021-66593176
قيمت: توافقی

 

2/8/93
انجام پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد روانشناسی

انجام پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد روانشناسی
دپارتمانهای روانشناسی در موسسه افرا متشکل پژوهشگران برتر و رتبه های تک رقمی کنکور سراسری است. این دپارتمان ...
موسسه پژوهشی افرا،    تهران،   تماس: 021-66913791; 021-66593176
قيمت: توافقی

 

2/8/93
انجام پایان نامه مهندسی برق

انجام پایان نامه مهندسی برق
انجام پایان نامه مهندسی برق    دپارتمان مهندسی برق در موسسه افرا متشکل از پژوهشگران برتر و فارغ التحصیلان ...
موسسه پژوهشی افرا،    تهران،   تماس: 021-66913791; 021-66593176
قيمت: توافقی

 

2/8/93
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی صنایع

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی صنایع
انجام پایان نامه مهندسی صنایع    دپارتمان مهندسی صنایع در موسسه افرا متشکل از پژوهشگران برتر و فارغ ...
موسسه پژوهشی افرا،    تهران،   تماس: 021-66913791; 021-66593176
قيمت: توافقی

 

1234567891011بعدي آخر(1 تا 20 از بیش از 2424 مورد)
انجام تمامی پروژه ها و پایان نامه های مهندسی

انجام تمامی پروژه ها و پایان نامه های مهندسی
پروپوزال، پایان نامه، مقالات ISI

پروپوزال، پایان نامه، مقالات ISI
پذیرش مقالات ISI و ISC در ژورنالهای معتبر در کمتر از دو هفته

پذیرش مقالات ISI و ISC در ژورنالهای معتبر در کمتر از دو هفته
پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه کارشناسی ارشد
استخراج و چاپ کتاب از پایان نامه شما (تبدیل پایان نامه به کتاب)

استخراج و چاپ کتاب از پایان نامه شما (تبدیل پایان نامه به کتاب)
پایان نامه ، پروپوزال و مقاله ISI

پایان نامه ، پروپوزال و مقاله ISI
 سفارش آنلاین پروژه و ترجمه تخصصی

سفارش آنلاین پروژه و ترجمه تخصصی
فروش بهترین کمپوست آماده قارچ دکمه ای

فروش بهترین کمپوست آماده قارچ دکمه ای
حرفه ای ترین آموزشگاه تعمیرات انواع پرینتر printer

حرفه ای ترین آموزشگاه تعمیرات انواع پرینتر printer
 دانلود منابع و جزوات تضمینی دکتری (PHD) دانشگاه آزاد 94

دانلود منابع و جزوات تضمینی دکتری (PHD) دانشگاه آزاد 94
آکادمی زبان دریامهر بابلسر - واحد بزرگسالان

آکادمی زبان دریامهر بابلسر - واحد بزرگسالان
تدریس خصوصی CATIA و انجام پروژه

تدریس خصوصی CATIA و انجام پروژه
تعمیرات گیربکس اتومات

تعمیرات گیربکس اتومات
آموزش اتوکد ،Autocad 2D & 3D، تدریس اتوکد، آموزش اتوکد، تدریس خصوصی اتوکد، انجام پروژه نقشه کشی

آموزش اتوکد ،Autocad 2D & 3D، تدریس اتوکد، آموزش اتوکد، تدریس خصوصی اتوکد، انجام پروژه نقشه کشی
 آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال

آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال

آگهی ویژه