Search

يكشنبه 9 شهريور 1393

آگهي هاي آموزش

آموزش » دانشجويي

دانلود منابع مفید انجام پایان نامه ارشد و دکتری فارسی

لیست استاندارد و راهنمای طراحی و مطالعاتی در ادامه مطلب آمده است برای دریافت عنوان را ایمیل بزنید roya64.ahmadi@gmail.com

1 برنامه ریزی آزمایشهای رسوب

2 راهنمای‌تعیین‌ غلظت نمونه های رسوبات معلق رودخانه‌ها

3 راهنمای آزمایشهای دانه بندی رسوب

4 راهنمای‌ تعیین‌ منحنی‌ دبی‌ - اشل‌ رودخانه‌ با استفاده‌ از روش‌ انیشتین _ ‌بارباروسا

5 راهنمای‌ تعیین‌ بار کل‌ رسوب‌ رودخانه‌هابه روش انیشتین و کلبی

6 تعیین‌ بار بستر به‌ روش‌ مایر - پیترومولر (در مطالعات رسوب)

7 تعیین‌ حجم‌ رسوبات‌ و توزیع‌ آن‌ در مخازن‌ سدها

8 فهرست‌ خدمات‌‌ مرحله‌ اجرای‌ طرحهای‌ مهندسی‌ رودخانه‌

9 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ شناسایی‌ طرحهای‌ مهندسی‌ رودخانه‌

10 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ توجیهی‌ طرحهای‌ مهندسی‌ رودخانه‌

11 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ طراحی‌ تفصیلی‌ (مرحله دو) طرحهای‌ مهندسی‌ رودخانه‌

12 راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه‌ها

13 راهنمای‌ طراحی‌، ساخت‌ و نگهداری‌ گوره‌ها

14 راهنمای‌ مهار سیلاب‌ ( روشهای سازه ای )

15 فرسایش‌ و رسوب گذاری‌ در محدوده‌ آب‌شکن ها

16 راهنمای‌ تعیین‌ عمق‌ فرسایش‌ و روشهای‌ مقابله‌ با آن‌ در محدوده‌ پایه‌های‌ پل

17 راهنمای‌ تعیین‌دوره بازگشت سیلاب‌ طراحی‌ برای‌ کارهای‌ مهندسی‌ رودخانه‌

18 راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیلبند

19 راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوششها درکارهای مهندسی رودخانه

20 راهنمای پهنه بندی سیل وتعیین حد بستر وحریم رودخانه ها

21 راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای

22 فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای

23 راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن‌های رودخانه‌ای

24 راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه ها

25 راهنمای آبگیری از رودخانه‌ و حفاظت از آن

26 راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی رودخانه‌ها

27 راهنمای کاربرد مدلهای ریاضی و فیزیکی در مطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه

28 راهنمای طراحی، ساخت و بهره‌برداری سامانه‌های انحراف سیلاب

29 فهرست خدمات کارهای مهار سیلاب

30 راهنمای روش های محاسبه آبشستگی موضعی

31 راهنمای عملیات صحرایی، نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها

32 راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها و خورها

33 راهنمای روش‏های مهار رسوب در رودخانه‏ها

34 راهنمای جامع مطالعات طرح، بهره‌برداری و نگهداری سامانه پیش بینی و هشدار سیل

35 راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر

36 فهرست خدمات تعیین حد بستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌ها

37 مشخصات فنی عمومی کارهای مهندسی رودخانه

38 راهنمای مطالعات ریخت شناسی دلتاها

39 راهنمای مطالعات رودخانه‌های مخروط افکنه‌ای

40 راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانهردیف موضوع

1 دستورالعمل‌ ارزیابی‌ زیست‌ محیطی‌ طرحهای‌ مهندسی‌ رودخانه‌مراحل ( شناسایی-توجیهی‌-تفصیلی)

2 دستورالعمل‌ ارزیابی‌ اثرات زیست‌ محیطی‌ طرحهای‌ آب‌ و فاضلاب‌ درمرحله‌ اجمالی

3 دستورالعمل‌ ارزیابی‌ اثرات زیست‌ محیطی‌ طرحهای‌ آب‌ و فاضلاب‌ در مرحله‌ تفصیلی

4 راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها و آبهای برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی

5 راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ

6 راهنمای مطالعات طرح های استفاده از فاضلاب های تصفیه شده شهری و روستایی

7 فهرست خدمات مطالعات طرحهای استفاده از فاضلاب‌های تصفیه شده شهری و روستایی (تصفیه خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره برداری)

8 فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خود پالایی رودخانه ها

9 دستورالعمل پایش کیفیت آبهای سطحی(جاری)

10 دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها

11 راهنمای بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت آب‌های سطحی

12 ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه‌ای

13 ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها

14 ضوابط زیست محیطی طرح‌های تغذیه مصنوعی

15 راهنمای ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین برای پهنه‌بندی طرح‌های آبی

16 راهنمای تعیین حداقل آب مورد نیاز اکوسیستم‌های آبی


ردیف موضوع

1 فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ شناسایی‌ سدسازی‌

2 فهرست خدمات مرحله توجیهی سد سازی

3 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ ژئوتکنیک‌ و خطر زمین لرزه‌ (مرحله‌ شناسایی‌)

4 دستورالعمل‌ برداشت‌ صحرایی‌ گسستگیهای‌ سنگ‌ در کارهای‌مهندسی ‌و سدسازی

5 استانداردهای نقشه‌کشی‌ ساختمانی

6 دستورالعمل‌ آزمایش‌ نفوذ استاندارد (S.P.T) درمطالعات ژئوتکنیک

7 راهنمای‌ تزریق‌ در سازه‌های‌ آبی‌

8 ضوابط طراحی‌ سازه‌ای‌ مجاری‌ آب‌بر زیرزمینی‌ بتنی

9 دستورالعمل‌ آزمایش‌ پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)

10 راهنمای مطالعات‌ بهره‌برداری‌ از مخازن‌ سدها

11 راهنمای‌ بازرسی‌ در سدهای‌ بزرگ‌

12 ضوابط طراحی‌ سازه‌ای‌ بندهای‌ انحراف‌

13 فهرست‌ خدمات مهندسی‌ مرحله‌ ساخت‌ سدها

14 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ ژئوتکنیک‌ و برآورد خطر زمین لرزه‌ (مرحله‌ توجیهی‌)

15 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات مرحله‌ طراحی‌ تفصیلی‌ سدسازی‌

16 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ ژئوتکنیک‌ و برآورد خطر زمین لرزه‌ وزلزله ‌شناسی‌ (مرحله‌ طراحی‌ تفصیلی‌)

17 راهنمای‌ مطالعات‌ پایه‌ زمین شناسی‌ مهندسی‌ درپروژه‌ های‌ مهندسی‌ آب‌

18 فهرست‌ جزییات‌ زمین‌ شناسی‌ مهندسی‌ مراحل‌ شناسایی‌ و توجیهی‌ درطرحهای‌ سازه‌ های‌ آبی‌( سدسازی‌ )

19 دستورالعمل‌ حفاظت‌ و ایمنی‌ در کارگاههای‌ سدسازی‌

20 فهرست‌ خدمات‌ مهندسی‌ ژئوتکنیک‌ ( مرحله‌ اجرا)

21 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ ژئوتکنیک‌ (مرحله‌ بهره‌برداری‌ و نگهداری‌)

22 بررسی‌ پتانسیل‌ لغزش‌ در محدوده‌ سدها و سازه‌های‌ وابسته‌

23 رفتارسنجی‌ فضاهای‌ زیرزمینی‌ درحین‌ اجرا

24 راهنمای‌ بهره‌برداری‌ هیدرولیکی از مخزن‌ سدهای بزرگ

25 ضوابط عمومی‌ طراحی‌ سازه‌های‌ آبی‌ بتنی‌

26 نقشه های همسان‌ مجاری‌ آب‌بر زیرزمینی بتنی

27 مشخصات فنی عمومی سدها

28 راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر

29 راهنمای طراحی دیوارهای حائل

30 راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها

31 فهرست خدمات مرحله ساخت سدها(بازنگری اول)

32 راهنمای کاربرد مدلهای ریاضی در رسوبگذاری و رسوبزدایی مخازن سدها

33 فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی (بازنگری اول)

34 راهنمای بهره‌برداری و نگهداری نیروگاه‌های آبی سدهای بزرگ

35 راهنمای مطالعات رسوب‌گذاری و رسوب‌زدایی مخازن سدها

36 دستورالعمل چهار آزمایش‌ آزمایشگاهی‌ مکانیک خاک

37 راهنمای بهسازی پی سدها

38 راهنمای طراحی شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری سدها

39 راهنمای بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات هیدرومکانیکی سد و تاسیسات وابسته

40 راهنمای عمق یابی مخازن سدها
ردیف موضوع

1 استاندارد کیفیت‌ آب‌ آشامیدنی‌

2 ضوابط فنی بررسی و تصویب طرحهای تصفیه آب شهری

3 مبانی‌ و ضوابط طراحی‌ طرحهای‌ آبرسانی‌ شهری

4 مبانی و ضوابط طراحی‌ شبکه‌های‌ جمع‌ آوری‌ آبهای سطحی‌ و فاضلاب‌ شهری

5 ضوابط فنی‌ بررسی‌ و تصویب‌ طرحهای‌ تصفیه‌ فاضلاب‌ شهری‌

6 راهنمای‌ کنترل‌ کیفیت‌ در مراحل‌ مختلف‌ تصفیه‌ آب‌ آشامیدنی

7 پوشش‌ پلی‌اتیلنی‌ لوله‌ها و اتصالات‌ فولادی

8 نیروی‌ انسانی‌ در تصفیه‌خانه‌های‌ آب‌ و مراقبت‌ بهداشتی‌ و کنترل‌ سلامت‌ آنان‌

9 گزارش‌ و آمار روزانه‌ بهره‌برداری از تصفیه خانه های آب‌

10 راهنمای‌ نگهداری‌ و تعمیرات‌ تصفیه‌خانه‌های‌ آ ...

نام:

رویا احمدی

Email:

منطقه:

تهران

آدرس:

roya64.ahmadi@gmail.com

www.fulltext.blogsky.com

تماس با آگهی دهنده (رویا احمدی)
در مورد: دانلود منابع مفید انجام پایان نامه ارشد و دکتری فارسی

نام:

ایمیل یا تلفن:

پیام:

کلمات کلیدی:

ضربه قوچ

-

تجهیزات مکانیک خاک

-

طراحی زهکشی کنترل شده

-

نقشه برداری جاده سازی

-

شناخت مواد و مصالح

-

تصفیه آب دو مرحله

-

ژئوتکنیک

-

پی ساختمانهای بتنی

-

ریاضی

-

آبهای زیرزمینی

-

زهکش

-

فروش قیر

-

ارشد کشاورزی

-

آبیاری

-

روشهای رسوبزدایی مخازن سدها

-

آبشستگی

-

ارزیابی طرحهای اقتصادی

-

پایان نامه های آبیاری و زهکشی

-
قیر
-
آبخیزداری
-
پوشش های پایه آبی
-
"لیست قیمت میلگرد"
-
مخزن بتنی
-
لیست قیمت مواد شیمیایی صنعتی
-
تغذیه
-
دانلود زمین شناسی مهندسی
-
نقشه برداری
-
'حساب تغذیه'
-
دریاچه آبی
-
دانلود پایان نامه زمین شناسی مهندسی
-
طرح توجیهی
-
انجام پایان نامه دکتری
-
زهكش كنترل شده
-
اتصال شبکه
-
آبیاری زیر سطحی
-
مناقصه
-
موضوع پایان نامه کشاورزی
-
تصفیه آب 6 مرحله ای
-
مراحل ساخت خانه
-
بررسی و ارزیابی اثرات زیست محیطی سد
-
قوچ
-
طراحی تصفیه خانه فاضلاب
-
نشست خاک
-
استاندارد لوله ها و شیر آلات
-
پل بتنی
-
فروش پایان نامه مکانیک
-
آب شور در طراحی تحت فشار
-
زمین شناسی ساختمانی
-
زمین شناسی اقتصادی
-
منابع دکتری

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد
8719
بازدید8/6/93
لوله زهکش آبیاری

لوله زهکش آبیاری
مجموعه کشاورزی صنعتی کشت و کار متشکل از کارشناسان با سابقه و متعهد با همکاری شرکتهای مطرح داخلی وخارجی در ...
keshtokar،    تهران،   تماس: 021-33929061-33920233-33920442-09196086084

 

8/6/93
لوله زهکش

لوله زهکش
لوله های زهکش P.V.C مشبک جهت سیستم زهکش زیر زمینی برای جمع آوری ،انتقال وتخلیه زه آب خطوط فرعی یا لترال ها ولوله ... های زهکش P.V.C مشبک جهت سیستم زهکش ... زیر زمینی برای جمع آوری ...
بازرگانی کریم زاده،    تهران،   تماس: 33929061-33928843-09196086084

 

8/6/93
لوله زهکش

لوله زهکش
www.keshtokar.com www.keshtokar.ir 33929061- 021 لوله های زهکش P.V.C مشبک جهت سیستم زهکش زیر زمینی برای جمع آوری ،انتقال وتخلیه ... 33929061- 021 لوله های زهکش P.V.C مشبک جهت سیستم زهکش ... زیر زمینی برای جمع آوری ...
keshtokar،    تهران،   تماس: 33929061-33928843-09196086084

 

9/6/93
لوله زهکش روتنگران

لوله زهکش روتنگران
روتنگران بزرگترین تولید کننده لوله زهکش تا سایز 200 م م -دستگاههای جوش پلی اتیلن -لوله واتصالات پلی اتیلن -لوله ... بزرگترین تولید کننده لوله زهکش تا سایز 200 م م -دستگاههای ...
روتنگران كرج،    تهران،   تماس: 0912-124-9231

 

1/6/93

لوله های زهکش PVC، UPVC و پلی اتیلن با شیارهای طولی
وتنها تولیدکننده لوله های زهکش PVC، UPVC و پلی اتیلن با شیارهای ... بارز این نوع از لوله های زهکش شیارهای طولی آن می باشد ...
پارسیان مهارسنگ،    تهران،   تماس: 88476601-88905701-88904783

 

1/6/93
ایزولاسیون وزهکشی-محصول جدید زهکش شانه تخم مرغی

ایزولاسیون وزهکشی-محصول جدید زهکش شانه تخم مرغی
تنها واردکننده ورقهای زهکش شانه تخم مرغی Dimple Sheet) ... Geoplas ترکیه میباشد. این زهکش بعلت وجود برآمدگی ها در ...
پارسیان مهارسنگ،    تهران،   تماس: 88476601-88905701-88904783
قيمت: توافقی

 

30/4/93
تولید لوله های زهکش

تولید لوله های زهکش
و تنها تولید کننده لوله های زهکش PVC، UPVC و پلی اتیلنی با ... ویژگی اصلی این لوله های زهکش شیارهای طولی آن ها است ...
parsian mahar sang،    تهران،   تماس: 88904783-88905701-88476601

 

30/4/93
مشخصات زهکش شانه تخم مرغی Dimple Sheet

مشخصات زهکش شانه تخم مرغی Dimple Sheet
شرکت پارسیان مهارسنگ وارد کننده انواع محصولات ژئوسنتتیک و نماینده رسمی شرکت Geoplas ترکیه. یکی از محصولات این ... از محصولات این شرکت ورق های زهکش شانه تخم مرغی دارای تأییدیه ...
غلامرضا پازوکی،    تهران،   تماس: 88904783-88905701-88476601

 

8/6/93
لوله آبیاری

لوله آبیاری
مجموعه کشاورزی صنعتی کشت و کار متشکل از کارشناسان با سابقه و متعهد با همکاری شرکتهای مطرح داخلی وخارجی در ...
keshtokar،    تهران،   تماس: 021-33929061-33920233-33920442-09196086084

 

8/6/93
آبیاری زمین فوتبال

آبیاری زمین فوتبال
طراحی و اجراء سیستمهای نوین آبیاری تحت فشار با استفاده از به روزترین لوازم آبیاری موردتائید فیفا ازجمله ...
،    تهران،  

 

8/6/93
آبپاش زمین فوتبال

آبپاش زمین فوتبال
واردات آبپاشهای برنجی ویر ، ( ویرسا )(VYRSA) ، هانتر (HUNTER) ، لوازم آبیاری بارانی ، قطره ای و ادوات کشاورزی ادوات ...
بازرگانی کریم زاده،    تهران،   تماس: 33929061-33928843-09196086084

 

30/4/93
معرفی و کاربرد Dimple Sheet

معرفی و کاربرد Dimple Sheet
شرکت پارسیان مهارسنگ برترین شرکت در زمینه تولید ، عرضه و طراحی انواع محصولات ژئوسنتتیک و نماینده رسمی شرکت ... ...
غلامرضا پازوکی،    تهران،   تماس: 88476601-88905701

 

4/6/93

زهکشی زیرزمینی؛ برنامه‌ریزی، اجرا و بهره‌برداری
زیرزمینی؛ برنامه‌ریزی، ... بر اهداف، اثرات و روش‌های زهکشی زیرزمینی اهداف و اثرات ... زهکشی کشاورزی نیاز به زهکشی تاریخچه ... ...
رویا احمدی،    تهران،  

 

4/6/93

مواد و مصالح سامانه‌های زهکشی زیرزمینی
و مصالح سامانه‌های زهکشی زیرزمینی – 340 صفحه – ... مقدمه تاریخچه مواد و مصالح زهکشی در عصر حاضر مسائل مواد ... و مصالح زهکشی دامنه کاربرد این نشریه فصل ...
رویا احمدی،    تهران،  

 

4/6/93
 انجام پایان نامه و مقاله

انجام پایان نامه و مقاله
مشاوره در انجام پایان نامه و پروپوزال مقاله ISI انجام پایان نامه و پروپوزال مقاله ISI http://fulltext.blogsky.com roya65.ahmadi@gmail.com ...
رویا احمدی،    تهران،   تماس:
قيمت: سایت ما را ببینید

 

8/6/93
ارائه طرح های تحقیقاتی در انجام پایان نامه و مقاله

ارائه طرح های تحقیقاتی در انجام پایان نامه و مقاله
ارائه طرح های تحقیقاتی در انجام پایان نامه و مقاله برای مشاوره در انجام پایان نامه و پروپوزال مقاله ISI انجام ...
مریم موسوی،    تهران،   تماس: 77617032-021خانم موسوي
قيمت: http://simorgh-researchgroup.blogsky.com/

 

9/6/93
دستگاه جوش لوله پلی اتیلن

دستگاه جوش لوله پلی اتیلن
روتنگران بزرگترین تولید کننده دستگاههای جوش پلی اتیلن -لوله واتصالات پلی اتیلن -لوله کاروگیت واسپیرال دستگاه ...
روتنگران كرج،    تهران،   تماس: 09121249231

 

4/6/93

نظریه ها و مدل های زهکشی
ها و مدل های زهکشی -175 صفحه – 15000 تومان فهرست پیشگفتار فصل ... اول ـ جریان همگام در زهکش ها و چاه ها مقدمه زهکشی ... به وسیله نهرچه و لوله ... ...
رویا احمدی،    تهران،  

 

4/6/93

زهکشهای زیرزمینی
برای دریافت گززارش ایمیل بزنید www.fulltext.blogsky.com roya64.ahmadi@gmail.com فهرست فصل اول مقدمه فصل دوم سیستمهای ... دوم سیستمهای زهکشی زیرزمینی در جهان تاریخچه ... ... ...
رویا احمدی،    تهران،   تماس: roya64.ahmadi@gmail.com

 

21/5/93
فروش سینی نشاء

فروش سینی نشاء
با سلام و احترام شرکت سپاهان تجهیز پارسیان طراح و مخترع اولین دستگاه (SEEDER) کاشت بذر در کشور مفتخر به تولید ...
مهندس عشقی،    اصفهان،   تماس: 09131675250
قيمت: ارزان تر از همه

 

12345بعدي آخر(1 تا 20 از 85 مورد)
پایان نامه پروپوزال ومقاله وانتخاب موضوع رایگان و مقاله پژوهشیisi .انجام  مشاوره و تهیه  پروپوزال مقاله پایان نامه پروژه.روش تحقیق زیپرشین ترجمه

پایان نامه پروپوزال ومقاله وانتخاب موضوع رایگان و مقاله پژوهشیisi .انجام مشاوره و تهیه پروپوزال مقاله پایان نامه پروژه.روش تحقیق زیپرشین ترجمه
دانشگاه بدون کنکور در منطقه آزاد قشم

دانشگاه بدون کنکور در منطقه آزاد قشم
پذیرش و چاپ مقالات ISI

پذیرش و چاپ مقالات ISI
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد
نگارش مقاله ISI ، ISC و مقاله ی کنفرانسی با تعهد

نگارش مقاله ISI ، ISC و مقاله ی کنفرانسی با تعهد
پایان نامه ، پروپوزال و مقاله ISI

پایان نامه ، پروپوزال و مقاله ISI
آموزش ECU ( ای سی یو ) در شرکت پارسیان صنعت خوردو ( گروه مهندسی PSK )

آموزش ECU ( ای سی یو ) در شرکت پارسیان صنعت خوردو ( گروه مهندسی PSK )
فروش بهترین کمپوست آماده قارچ دکمه ای

فروش بهترین کمپوست آماده قارچ دکمه ای
 انجام پایان نامه شهرسازی و معماری (تمامی گرایش ها)

انجام پایان نامه شهرسازی و معماری (تمامی گرایش ها)
 دانلود منابع و جزوات تضمینی دکتری (PHD) دانشگاه آزاد 94

دانلود منابع و جزوات تضمینی دکتری (PHD) دانشگاه آزاد 94
 سفارش آنلاین پروژه و ترجمه تخصصی

سفارش آنلاین پروژه و ترجمه تخصصی
آموزش اتوکد ،Autocad 2D & 3D، تدریس اتوکد، آموزش اتوکد، تدریس خصوصی اتوکد، انجام پروژه نقشه کشی

آموزش اتوکد ،Autocad 2D & 3D، تدریس اتوکد، آموزش اتوکد، تدریس خصوصی اتوکد، انجام پروژه نقشه کشی
انجام پروژه های مکانیک ، برنامه نویسی فرترن ، متلب و مکانیک cfd

انجام پروژه های مکانیک ، برنامه نویسی فرترن ، متلب و مکانیک cfd
اتوکد همراه با ضوابط شهرداری + آزمون نظام مهندسی

اتوکد همراه با ضوابط شهرداری + آزمون نظام مهندسی
حرفه ای ترین آموزشگاه تعمیرات انواع پرینتر printer

حرفه ای ترین آموزشگاه تعمیرات انواع پرینتر printer

آگهی ویژه