Search

آدينه 3 مرداد 1393

آگهي هاي آموزش

آموزش » فني و حرفه اي

بسته آموزشی پرورش گاو

محتوی مجموعه:
پرورش گاو شیری
مدیریت تغذیه در گاو شیری
نرم افزار مدیریت شیردهیEN
نرم افزار بودجه بندی تولید گوشت گاوEN
زایمان وتولید مثل درگاوهای شیری
محاسبه گر حاشیه خرید و فروش پروار گوسالهEN
انتخاب اسپرم وکاتالوگ خوانی
همایش دام
جیره نویسی
======
شرایط احداث و راه اندازی گاوداری شیری
زمین
مشخصات زمین مناسب جهت احداث
زمینی که جهت احداث ساختمانها و تأسیسات، توسط متقاضی و برابر ضوابط نظام دامپروری ارائه می شود، می تواند به یکی از شکلهای زیر باشد:
الف: زمینهای سنددار
ب: زمینهای استیجاری
ج: زمینهای فاقد سند(به شرط احراز مالکیت)
د: زمینهای مشاع
ح: زمینهای اصلاحات ارضی مفروزالرعیه
و: زمینهای واگذاری از طریق هیأتهای هفت نفره یا کمیسیون مواد 31 یا 32 قانون واگذاری زمینهای موات
زمینهای کشت علوفه

در خصوص صدور پروانه تأسیس دامداریهایی که درآنها نشخوارکنندگان یا اسب، پرورش داده و نگهداری می شوند، متقاضی جهت تأمین علوفه دامداری خود برابر ضوابط نظام دامپروری، باید دارای یکی از شرایط زیر باشد:
الف: مالک زمین کشت علوفه باشد.
ب: مستاجر زمین کشت علوفه باشد.(مدت اجاره حداقل 5 سال)
ج: متصرف بلامعارض زمین کشت علوفه بوده و آن را در اختیار داشته باشد.
د: مالک زمینهای واگذاری از طریق هیأتهای هفت نفره یا کمیسیون ماده 31 قانون.
ه: با کشتکاران علوفه، قرارداد خرید علوفه تنظیم کرده باشد.
و: متقاضیان پرورش طیور صنعتی و بومی، که دارای زمین جهت کشت مواد اولیه خوراک طیور باشند، با توجه به میزان ارائه زمین ، در صدور پروانه تأسیس، الویت نسبی دارند.
ضوابط فنی مورد نیاز برای زمین

الف- فواصل
حداقل فاصله محدوده تأسیسات دامداریها و کارخانجات با واحدهای مشابه و غیر مشابه و همچنین با شهر، شهرک و روستا(مناطق مسکونی)، جنگل، رودخانه، دریا و سایر عوارض طبیعی، حریم فرودگاه، جاده، راه آهن، خطوط اصلی انتقال نفت و گاز، شبکه های فشار قوی برق و واحدهای صنعتی (عوارض تأسیساتی)، براساس مفاد مندرج در جدول، فواصل تعیین می شود.
تبصره1: در مواقع اضطراری و یا ارائه دلایل مستدل، کمیسیون مرکزی مجاز است، نسبت به کاهش یا افزایش حداقل فواصل مذکور مندرج در جدول فوق الذکر، تصمیم لازم را اتخاذ کند.
تبصره2: در خصوص بعضی از انواع کارخانجات و واحدهای پرورش بعضی از حیوانات که در جدول فواصل نامی از آنها برده نشده است، براساس توضیحاتی که در فصول اختصاصی پرورش هر کدام از آنها ذکر شده اقدام می شود.

ب-عوارض جغرافیایی و اقلیمی
1- در حد امکان، محل تأسیسات باید به گونه ای انتخاب شود، که جهت وزش باد از سوی مناطق مسکونی به طرف دامداری باشد.
2- محل تأسیسات در مورد حیوانات پوستی غیر نشخوار کننده، به خصوص جوندگان، باید طوری احداث شود که از نظر عبور و مرور، سایر حیوانات و جوندگان وحشی به داخل تأسیسات جلوگیری به عمل آید.
3- محل تآسیسات نباید در مسیلهای شناخته شده، قرار گیرد.
مجوزها و نحوه دریافت آنها
انواع مجوزها
مجوزهایی که به عنوان اجازه اشتغال، برای فعالیتهای مختلف دامداری یا اداره کارخانجات و کارگاهها صادر می شود، به شرح ذیل است:

الف- موافقت اصولی
مجوزی است که، قبل از صدور پروانه تأسیس به متقاضیان فعالیتهای دامداری، مرغداری، کارخانه... در چهارچوب سیاستها و ضوابط نظام دامپروری صادر می گردد.
مدت اعتبار موافقت اصولی 6 ماه است و در موارد ضروری 6 ماه دیگر تمدید می گردد.
هنگام صدور موافقت اصولی یا پروانه تأسیس و بهره برداری بایستی هر یک از مجوزها به نام یک نفر یا شرکت ثبت شده باشد.
در صورتیکه تعدادی از افراد حقیقی درخواست صدور مجوز بنماید، بایستی قبلاً با ارائه وکالت بلاعرض به نام یکی از سهامداران، زمینه اجرای مقررات مزبور را فراهم آورند.
همچنین فروش و انتقال موافقت اصولی تحت هر شرایطی ممنوع است.

ب- پروانه تأسیس
مجوزی را که هر متقاضی برای احداث ساختمانها و تأسیسات هر نوع واحد دامداری، کارخانه یا کارگاه، که دارای ضوابط نظام باشد و باید دریافت نماید، پروانه تأسیس می گویند.
مدت اعتبار پروانه تأسیس 2 سال و با نظر کمیسیون صدور پروانه استان به مدت یک سال دیگر قابل تمدید است.
چنانچه پس از پایان تمدید اعتبار پروانه تأسیس عملیات احداث واحد به پایان نرسیده باشد، در صورت ارائه مدارک و دلایل مستند و موجه از طرف متقاضی پروانه تأسیس حداکثر برای مدت یک سال دیگر به صورت اضطراری قابل تمدید است.
صدور پروانه تأسیس بایستی به نام یک نفر یا شرکت ثبت شده باشد.
در صورتیکه تعدادی از افراد حقیقی درخواست صدور مجوز بنماید، بایستی قبلاً با ارائه وکالت بلاعرض به نام یکی از سهامداران، زمینه اجرای مقررات مزبور را فراهم آورند.
فروش و انتقال پروانه تأسیس به غیر، با کمتر از 50درصد پیشرفت فیزیکی ساختمانها و تأسیسات ممنوع است و منجر به ابطال پروانه می شود،و با پیشرفت فیزیکی بیش از 50 درصد، در صورت انتقال کلیه اراضی، امکانات، تسهیلات، تعهدات و اختیارات به طور یکجا و با کسب اجازه از کمیسیون صدور پروانه استان، بلامانع است.
دارندگان پروانه تأسیس باید، به محض اتمام ساختمانها و تأسیسات و قبل از بهره برداری، مراتب را به طور ترتیبی به کمیسیون صدور پروانه استان اعلام نمایند.

الف-ضوابط صدورپروانه تاسیس واحدهای گاوشیری:
1-ظرفیت: ظرفیت گاوداری شیری جدیدالتاسیس، نباید از20 راس کمتر باشد و ظرفیتهای بیشتربه شرح زیر تعیین می شود.
- واحدهای کوچک به ظرفیت 20 الی 50راس گاومادر.
- واحدهای متوسط به ظرفیت 51 الی 150راس گاومادر.
- واحدهای بزرگ به ظرفیت 151 الی 300راس گاومادر.
- واحدهای خیلی بزرگ به ظرفیت بیش از300 راس گاومادر(حداکثر500راس)
2-زمین: حداقل زمین موردنیازجهت تاسیس واحدهای گاوداری شیری برحسب میزانی که درذیل نقشه های منضم به ((نظام)) قیدشده است،مشخص می گردد.
زمینهای زراعی مورد نیاز (خریدقطعی، واگذاری، اجاره حداقل 25ساله) جهت کشت نباتات علوفه ای به میزان یک هکتار برای 2 راس گاواصیل، یک هکتار برای 4 راس گاوبومی است که بتواند حداقل 3/1کل نیاز مواد غذایی دام را تامین کند بقیه نیاز غذایی توسط دامدار و ازطریق مواد غذایی متراکم تامین می شود.
تبصره: درمناطق گیلان، مازندران، گرگان وگنبد، میزان زمین زراعی مورد نیاز می تواند تا مقدار 30 درصدکاهش پیداکند. (به عنوان مثال 7/0هکتارجهت دوراس گاواصیل ).
3-نقشه وجایگاه: جهت نگهداری وپرورش گاوشیری نقشه های تیپ برای ظرفیتهای 10-20-30-50-75-100راس برای اقلیمهای سردسیر، گرمسیر و معتدل به شرح منظم به طراحی، پیش بینی وترسیم شده است. مبانی محاسباتی نقشه های تهیه شده برحسب هرراس گاو مولد تعیین گردیده ومتوسط مساحت زیربنای مفید مورد نیاز برای یک راس گاومولد (مادر)، 6/15مترمربع مسقف و5/19مترمربع غیرمسقف است.

تبصره1: ساختمان های جنبی گاوداری تا ظرفیت یکصدراس گاومولد مطابق معیارهای تعیین شده تهیه وطراحی می شود و از ظرفیت یکصدراس به بالا، به ازای هریکصدراس ظرفیت گاواضافی، مساحت زیربنای مفید جایگاه مورد نیازبه شرح زیرقابل افزایش می باشد.
- داروخانه وبیمارستان 15درصد
- گوساله دانی وزایشگاه 50درصد
- دفتراداری ومدیریت ومسکونی 30درصد
- سالن انتظار،سالن شیردوش،گاوهای محل 50درصد
جمع آوری وسردکردن شیروموتورخانه
سایرساختمانهابایدطبق زیربنای مفیدتعیین شودوبه نسبت ظرفیت واحدگاوداری افزایش یابد.
تبصره2:باتوجه به عوامل جوی وشرایط اقلیمی موجوددرمناطق مختلف کشور،بنابه تشخیص کمیسیون صدورپروانه استان، می توان به جای سکون علوفه (غیرمسقف)ازانباریاهانگارعلوفه(مسقف)استفاده کرد.
تبصره3:درمناطق خیلی سرد،که آخوروراهروتغذیه درزیرسقف قرارمی گیرد،مساحت زیربنای غیرمفیدنسبت به میزان تعیین شده تا20درصدقابل افزایش است(به تعریف زیربنای مفیدوغیرمفید رجوع شود)
4-فواصل:رعایت فواصل درخصوص تاسیسات گاوداری شیری،برطبق جدول فواصل،منضم به((نظام))الزامی است.
ب-ضوابط صدورپروانه تاسیس واحدهای پرواربندی گوساله:
1-ظرفیت:ظرفیت هرواحدپرواربندی گوساله جدیدالتاسیس،نبایددرهردوره از50راس کمت ...

نام:

آتی نگرمهر

Email:

تلفن:

88338985-09392074627

منطقه:

تهران

آدرس:

تهران

http://www.atinegaremehr.ir

تماس با آگهی دهنده (آتی نگرمهر)
در مورد: بسته آموزشی پرورش گاو

نام:

ایمیل یا تلفن:

پیام:

کلمات کلیدی:

گاو شیری

-

پرورش گاو

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد
6089
بازدید7/3/93
 پرورش گاو گوشتی و گاو شیری و تاسیس گاوداری

پرورش گاو گوشتی و گاو شیری و تاسیس گاوداری
گاو گوشتی و گاو شیری و تاسیس ... گاوداری پرورش ... ... گاو گوشتی و ... گاو شیری و تاسیس ... گاوداری و ... اخذ وام ... ایجاد گاوداری آموزش ... پرورش گاو ... گوشتی و گاو شیری و تاسیس ... گاوداری و ... اخذ وام ...
takforoush@gmail.com،    تهران،  
قيمت: 21,000 تومان

 

23/4/93
گاو شیری

گاو شیری
پروری تولید مثل در گاو شیری فیلم آموزشی مدیریت ... گاوداری ... صنعتی حاوی: اصول ... مدیریت صنعتی پرورش گاو شیری اصلاح نژاد دام بهداشت ... ... مشاهده کنید... راستی تا حالا خرید اینترنتی رو تجربه کردید؟ خرید ...
محمد نوروززاده،    تهران،  
قيمت: 3000

 

31/4/93
دوره آموزشی پرورش گاو شیری

دوره آموزشی پرورش گاو شیری
نحوه خرید: جهت خرید این محصول وتحویل درمحل به سایت www.atishop.atinegaremehr.ir مراجعه کنید ویا با شماره تماس 66967620 و 093292074625-7 ... خرید: جهت خرید این محصول وتحویل ... درمحل ...
مهندسی آتی نگرمهر،    تهران،   تماس: 66967620 - 093292074625-7
قيمت: 0

 

26/4/93

بسته آموزشی پرورش گاو شیری
مجموعه: پرورش گاو شیری مدیریت تغذیه در گاو ... شیری نرم ... افزار مدیریت ... شیردهیEN نرم ... افزار بودجه بندی تولید گوشت گاوEN زایمان وتولید مثل درگاوهای ... شیری محاسبه گر حاشیه ... خرید و ... فروش پروار گوسالهEN انتخاب ...
آتی نگر مهر،    تهران،   تماس: 66967620
قيمت: 50000 تومان

 

31/4/93
راه و رسم پرورش گاو شیری و گوشتی

راه و رسم پرورش گاو شیری و گوشتی
توجیهی فنی و اقتصادی پرورش گاو شیری و گوشتی با ظرفیت های ... مختلف ... موضوع طرح :پرورش گاو شیری و گاو گوشتی مقدمــه : ... ... ارائه ... به فعالیت در زمینه پرورش گاو شیری و گوشتی پرداخته و ... شیر و ...
morys،    تهران،  
قيمت: 3000

 

20/4/93
طرح توجیهی پرورش گاو شیری 50 رأس

طرح توجیهی پرورش گاو شیری 50 رأس
فهرست مطالب مقدمــه توجیه اقتصادی طرح الف – سرمایه گذاری ثابت الف – 1 ) زمیـن الف – 2 ) محوطه سازی الف ... قبل از بهره‌برداری الف-9) خرید دام جمع کل سرمایه گذاری ...
بهترين فروشگاه،    تهران،  
قيمت: 15,000 تومان

 

17/4/93
ارائه طرح توجیهی پرورش گاو شیری  www.etarh.com

ارائه طرح توجیهی پرورش گاو شیری www.etarh.com
طرح توجیهی پرورش گاو شیری ( با استفاده از مدرنترین ... ... / مشاوره، تهیه پیش فاکتور،خرید ماشین آلات و اجرای سوله ... گوساله طرح توجیهی پرورش گاو شیری طرح توجیهی پرورش ... مرغ ... اردک مادر طرح توجیهی پرورش گاو شیری اصیل طرح توجیهی ...
پارس رابين خاوران،    اصفهان،  

 

9/11/92
دانلود طرح های توجیهی پرورش گاو شیری و گوشتی

دانلود طرح های توجیهی پرورش گاو شیری و گوشتی
توجیهی فنی و اقتصادی پرورش گاو شیری و گوشتی با ظرفیت ... های مختلف موضوع ... طرح :پرورش گاو شیری و گاو گوشتی مقدمــه ... : ارائه ... ... به فعالیت در زمینه پرورش گاو شیری و گوشتی پرداخته و ... شیر و ... نمایند، در عین حال با تلقیح گاوها ،اقدام به تولید گوساله ...
ایمان محبی راد،    تهران،   تماس: 09175578149
قيمت: 3000 تومان

 

17/4/93
ارائه طرح توجیهی پرورش گاو شیری اصیل  www.etarh.com

ارائه طرح توجیهی پرورش گاو شیری اصیل www.etarh.com
طرح توجیهی پرورش گاو شیری اصیل www.etarh.com ارائه ... طرح ... توجیهی پرورش گاو شیری اصیل ( با استفاده ... از مدرنترین ... / مشاوره، تهیه پیش فاکتور،خرید ماشین آلات و اجرای سوله ... گوساله طرح توجیهی پرورش گاو شیری طرح توجیهی پرورش ...
پارس رابين خاوران،    يزد،   تماس: 09151606875

 

26/4/93

نرم افزار تهیه طرح های توجیهی واحد های گاو شیری
تهیه طرح های توجیهی واحد های گاو شیریDairy Cattle Business Plan) ) به ... انضمام ... سازی طرح های توجیهی واحد های گاوشیری و استاندارد نمودن ... طرح ... نرم افزار طرح های توجیهی گاو شیری معرفی طرح و مبانی ... محاسباتی ...
آتی نگر مهر،    تهران،   تماس: 66967620 - 021
قيمت: 1500000 تومان

 

6/1/93

نرم افزار تهیه طرح های توجیهی واحد های گاو شیری
تهیه طرح های توجیهی واحد های گاو شیریDairy Cattle Business Plan) ) به ... انضمام ... طرح های توجیهی واحدهای پرورش گاو شیری طراحی، ایجاد و پیاده ... سازی ... طرح های توجیهی تاسیس واحدهای گاو شیری بکار گرفته می شوند. ...
،    تهران،   تماس: 66967620 - 021
قيمت: 1800000تومان

 

1/5/93
لینک دانلود نمونه طرح های توجیهی 89 پرورش مرغ گوشتی تخم گذار بوقلمون شتر مرغ کبک طرح توجیهی پرورش شتر مرغ بوقلمون بلدرچین گاو شیری گاوداری ماهی قزل آل

لینک دانلود نمونه طرح های توجیهی 89 پرورش مرغ گوشتی تخم گذار بوقلمون شتر مرغ کبک طرح توجیهی پرورش شتر مرغ بوقلمون ... شتر مرغ بوقلمون بلدرچین گاو شیری گاوداری ماهی قزل ... ... ...
سودآورترین حرفه ها در عرصه دامپروری و پرورش طیور ××(Ostrich)آموزش پرورش شتر مرغ طرح توجیهی جدید پرورش شترمرغ×× ××(Poultry)آموزش ... آشنایی با پرورش گوسفند، گاو، بز، شتر، اسب، مرغ، بوقلمون ...
محمدرضا،    تهران،   تماس: 0935-4-300-400
قيمت: لطفاً آگهی رو بخونین

 

11/3/93

فروش گاوداری شیری
چهاردیواری.سند اوقاف ... راس مولد.قابل دریافت وام خرید گاو.پایانکار.زمین ۱۸۴۶۰متر.شیردوش ... ...
مهدی زارع،    تهران،   تماس: 09121017504
قيمت: نهصدوپنجاه میلیون تومان

 

17/4/93
تهیه طرح توجیهی گاوداری شیری

تهیه طرح توجیهی گاوداری شیری
طرح توجیهی گاوداری شیری شرکت پارس رابین ... (شماره ... در زمینه تهیه طرح توجیهی گاوداری شیری به همراه فیلم ... آموزسی و ... های زود بازده و ... 5- مشاوره خرید ماشین آلات و خطوط تولید 6- ... گوساله طرح توجیهی پرورش گاو شیری طرح توجیهی پرورش ...
پارس رابين خاوران،    خوزستان،   تماس: 09159633077

 

24/4/93
بسته آموزشی پرورش گاو

بسته آموزشی پرورش گاو
مجموعه: پرورش گاو شیری مدیریت تغذیه در گاو ... شیری نرم ... افزار مدیریت ... شیردهیEN نرم ... افزار بودجه بندی تولید گوشت گاوEN زایمان وتولید مثل درگاوهای ... شیری محاسبه گر حاشیه ... خرید و ... فروش پروار گوسالهEN انتخاب ...
آتی نگرمهر،    تهران،   تماس: 88338985-09392074627
قيمت: 50000 تومان

 

18/1/93
آموزش پرورش گاو و گوساله

آموزش پرورش گاو و گوساله
فیلمهای آموزشی پرورش گاو شیری و گوساله و بهداشت ... دام و ... مدیریت گاوداری صنعتی به زبان فارسی این ... تاسیسات مورد نیاز برای پرورش گاو شیری - آموزش کامل پرورش ... گوساله - ... پرورش تلیسه - آموزش مدیریت گاو شیری - شناخت بیماری های ...
حمید آذرمنش،    تهران،   تماس: 09352191655-09118506072
قيمت: 4000

 

31/4/93
بسته های آموزشی پرورش گاو

بسته های آموزشی پرورش گاو
وتولید مثل پرورش گاو شیری نرم افزار مدیریت ... شیردهی ... گاو نرم افزار بودجه بندی تولید ... وطیور گلستان محاسبه حاشیه خرید وفروش پروار گوساله آدرس:تهران- ...
مهندسی آتی نگرمهر،    تهران،   تماس: 09392074627-66967620
قيمت: 50000 تومان

 

17/4/93
ارائه طرح توجیهی پرورش گاو میش  www.etarh.com

ارائه طرح توجیهی پرورش گاو میش www.etarh.com
طرح توجیهی پرورش گاو میش www.etarh.com ارائه طرح ... توجیهی پرورش گاو میش ( با استفاده از مدرنترین ... / مشاوره، تهیه پیش فاکتور،خرید ماشین آلات و اجرای سوله ... گوساله طرح توجیهی پرورش گاو شیری طرح توجیهی پرورش ...
پارس رابين خاوران،    همدان،   تماس: 09151606875

 

2/5/93

فروش گاوداری شیری در اتوبان بوئین زهرا ، مشاوره صنعتی و معدنی در کرج و تهران
ملک : LS136 گاوداری شیری 46 هکتار زمین ... دارای 15 هزار ... متر گاوداری چهاردیواری شده با ... مجوز 200 راسی شیری و کشاورزی ،4200 متر تاسیسات ... می رسد. در حال حاضر 106 راس گاو هلندی شیری دارد و مجهز ... به ماشین آلات ...
حامد کریمی،    قزوين،   تماس: 02632402210
قيمت: 3 میلیارد و 500 میلیون تومان

 

2/5/93
 مجموعه 850 طرح توجیهی و اشتغال زایی ، طرح کسب و کار و اخذ وام بانکی+هدیه خرید

مجموعه 850 طرح توجیهی و اشتغال زایی ، طرح کسب و کار و اخذ وام بانکی+هدیه خرید
و اشتغال زایی ( + هدیه خرید به ازای هر خرید از ما ... یک هدیه بگیرید ) مجموعه ... گل و گیاه در گلخانه پرورس گاو شیری پرورش کرم ابریشم پرورش ... ... توجیه فنی و اقتصادی خرید دستگاهها ظرح فنی و اقتصادی ...
حمیدی،    تهران،  
قيمت: 8800 تومان

 

12345بعدي آخر(1 تا 20 از بیش از 200 مورد)
پروپوزال، پایان نامه، مقالات ISI

پروپوزال، پایان نامه، مقالات ISI
فروش بهترین کمپوست آماده قارچ دکمه ای

فروش بهترین کمپوست آماده قارچ دکمه ای
آموزش ترفندهای راه اندازی انواع ایسیوهای از کار افتاده بصورت حضوری درکارگاه

آموزش ترفندهای راه اندازی انواع ایسیوهای از کار افتاده بصورت حضوری درکارگاه
آکادمی زبان دریامهر بابلسر - واحد بزرگسالان

آکادمی زبان دریامهر بابلسر - واحد بزرگسالان
تدریس خصوصی CATIA و انجام پروژه

تدریس خصوصی CATIA و انجام پروژه
آموزش ماشینهای اداری فتوکپی

آموزش ماشینهای اداری فتوکپی
نمونه سوالات ارشد دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات ارشد دانشگاه پیام نور
تدریس خصوصی زبان آیلتس IELTS تافل TOEFL آی بی تی IBT جی آر ای GRE  مکالمه فشرده مهاجرت تحصیل کنکور در منزل

تدریس خصوصی زبان آیلتس IELTS تافل TOEFL آی بی تی IBT جی آر ای GRE مکالمه فشرده مهاجرت تحصیل کنکور در منزل
آمــوزش تعمیر مــاشین هـای اداری

آمــوزش تعمیر مــاشین هـای اداری
مقاله ISI و تدوین پروپوزال

مقاله ISI و تدوین پروپوزال
نگارش مقاله ISI ، ISC و مقاله ی کنفرانسی با تعهد

نگارش مقاله ISI ، ISC و مقاله ی کنفرانسی با تعهد
آموزش اتوکد ،Autocad 2D & 3D، تدریس اتوکد، آموزش اتوکد، تدریس خصوصی اتوکد، انجام پروژه نقشه کشی

آموزش اتوکد ،Autocad 2D & 3D، تدریس اتوکد، آموزش اتوکد، تدریس خصوصی اتوکد، انجام پروژه نقشه کشی
نرم افزار انتخاب رشته سراسری و آزاد فرهیختگان شریف 93

نرم افزار انتخاب رشته سراسری و آزاد فرهیختگان شریف 93
حرفه ای ترین آموزشگاه تعمیرات انواع پرینتر printer

حرفه ای ترین آموزشگاه تعمیرات انواع پرینتر printer
آموزشگاه تخصصی تعمیرات ای سی یو ECU

آموزشگاه تخصصی تعمیرات ای سی یو ECU

آگهی ویژه