منو

جستجو : هماتولوژی دانشگاه تهران


17/8/94

تدریس بیوشیمی فراگیر پیام نور توسط دکتر محمدنژاد مدرس بیوشیمی در اموزشگاههای معتبر تهران
- دکتری تخصصی ( PhD ) هماتولوژی ( خون شناسی و بانک خون) ... به کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد -کارشناسی به کارشناسی ... -کارشناسی ارشد به دکتری دانشگاه تربیت مدرس -کارشناسی ارشد ... به دکتری دانشگاه آزاد در رشته های بیوشیمی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

7/9/94

جزوات کارشناسی ارشد خون شناسی (هماتولوژی)
خون شناسی(هماتولوژی) *برگزاری کلاسهای حضوری ... با اساتید و مدرسین جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران ، شهید ... بهشتی و دانشگاه ... تربیت مدرس در تهران و مازندران * ... ارسال جزوات ... مؤسسه با همکاری جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران *پشتیبانی ...
موسسه آموزشی رازی،    تهران،   تماس: 01912218484-2218485-09362473270

7/9/94

واکسن قبولی کارشناسی ارشد کشف شد
- مهندسی مهندسی انرژی دانشگاه آزاد 41204 - کارشناسی ارشد ... - مهندسی مهندسی هسته ای دانشگاه آزاد 41402 - کارشناسی ارشد ... مهندسی مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد سراسری آزاد ...
سنجش تکمیلی sanjeshetakmili،    تهران،   تماس: 44044681

17/8/94

تدریس بیوشیمی
علوم آزمایشگاهی ژنتیک هماتولوژی خون شناسی بیوشیمی پایه ... به کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد * کارشناسی به کارشناسی ... کارشناسی ارشد به دکتری دانشگاه تربیت مدرس * کارشناسی ... ارشد به دکتری دانشگاه آزاد * کارشناسی ارشد به ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

17/8/94

تدریس بیوشیمی سم شناسی بیوشیمی تغذیه بیوشیمی نانوتکنولوژی بیوشیمی بیوتکنولوژی بیوشیمی ایمونولوژی بیوشیمی ...
بیوشیمی ژنتیک بیوشیمی هماتولوژی خون شناسی بیوشیمی پایه ... علوم آزمایشگاهی ژنتیک هماتولوژی خون شناسی بیوشیمی پایه ... به کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد * کارشناسی به کارشناسی ... کارشناسی ارشد به دکتری دانشگاه تربیت مدرس * کارشناسی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

17/8/94


- دکتری تخصصی ( PhD ) هماتولوژی ( خون شناسی و بانک خون) ... دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس مترجم کتابهای ... دکتری بیوشیمی بالینی دانشگاه تربیت مدرس رتبه اول در ... دکتری بیوشیمی بالینی دانشگاه تربیت مدرس (میانگین حدود ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

17/8/94

تدریس خصوصی بیوشیمی و سلولی مولکولی
- دکتری تخصصی ( PhD ) هماتولوژی ( خون شناسی و بانک خون) ... به کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد -کارشناسی به کارشناسی ... -کارشناسی ارشد به دکتری دانشگاه تربیت مدرس -کارشناسی ارشد ... به دکتری دانشگاه آزاد در رشته های بیوشیمی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

17/8/94

تدریس بیوشیمی و سلولی مولکولی
- دکتری تخصصی ( PhD ) هماتولوژی ( خون شناسی و بانک خون) ... به کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد -کارشناسی به کارشناسی ... -کارشناسی ارشد به دکتری دانشگاه تربیت مدرس -کارشناسی ارشد ... به دکتری دانشگاه آزاد در رشته های بیوشیمی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

17/8/94

جزوه و تدریس بیوشیمی برای رشته های بیوشیمی سم شناسی تغذیه نانوتکنولوژی بیوتکنولوژی ایمونولوژی انگل شناسی ...
به کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد * کارشناسی به کارشناسی ... کارشناسی ارشد به دکتری دانشگاه تربیت مدرس * کارشناسی ... ارشد به دکتری دانشگاه آزاد * کارشناسی ارشد به ... دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس مترجم کتابهای ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

17/8/94

تدریس بیوشیمی زیست سلولی مولکولی برای رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
علوم آزمایشگاهی ژنتیک هماتولوژی خون شناسی بیوشیمی پایه ... به کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد * کارشناسی به کارشناسی ... کارشناسی ارشد به دکتری دانشگاه تربیت مدرس * کارشناسی ... ارشد به دکتری دانشگاه آزاد * کارشناسی ارشد به ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

17/8/94

تدریس بیوشیمی فیزیولوژی
علوم آزمایشگاهی ژنتیک هماتولوژی خون شناسی بیوشیمی پایه ... به کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد * کارشناسی به کارشناسی ... کارشناسی ارشد به دکتری دانشگاه تربیت مدرس * کارشناسی ... ارشد به دکتری دانشگاه آزاد * کارشناسی ارشد به ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

17/8/94

تدریس بیوشیمی تغذیه سلولی مولکولی
علوم آزمایشگاهی ژنتیک هماتولوژی خون شناسی بیوشیمی پایه ... به کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد * کارشناسی به کارشناسی ... کارشناسی ارشد به دکتری دانشگاه تربیت مدرس * کارشناسی ... ارشد به دکتری دانشگاه آزاد * کارشناسی ارشد به ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

17/8/94

تدریس بیوشیمی و سلولی مولکولی از منابع هارپر لنینجر دولین لودیش آلبرت تیتز هنری
- دکتری تخصصی ( PhD ) هماتولوژی ( خون شناسی و بانک خون) ... به کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد -کارشناسی به کارشناسی ... -کارشناسی ارشد به دکتری دانشگاه تربیت مدرس -کارشناسی ارشد ... به دکتری دانشگاه آزاد در رشته های بیوشیمی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

17/8/94

تدریس بیوشیمی و سلولی مولکولی
علوم آزمایشگاهی ژنتیک هماتولوژی بیوشیمی پایه بیوفیزیک ... به کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد * کارشناسی به کارشناسی ... کارشناسی ارشد به دکتری دانشگاه تربیت مدرس * کارشناسی ... ارشد به دکتری دانشگاه آزاد * کارشناسی ارشد به ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

17/8/94

تدریس بیوتکنولوژی کشاورزی فراگیر پیام نور
علوم آزمایشگاهی ژنتیک هماتولوژی خون شناسی بیوشیمی پایه ... به کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد * کارشناسی به کارشناسی ... کارشناسی ارشد به دکتری دانشگاه تربیت مدرس * کارشناسی ... ارشد به دکتری دانشگاه آزاد * کارشناسی ارشد به ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

17/8/94

تدریس بیوشیمی از منابع لنینجر هارپر دولین تیتز استرایر لودیش و هنری برای آزمون دکتری Ph.D وزارت بهداشت
علوم آزمایشگاهی ژنتیک هماتولوژی خون شناسی بیوشیمی پایه ... به کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد * کارشناسی به کارشناسی ... کارشناسی ارشد به دکتری دانشگاه تربیت مدرس * کارشناسی ... ارشد به دکتری دانشگاه آزاد * کارشناسی ارشد به ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

17/8/94

تدریس PhD بیوشیمی از منابع دولین لنینجر هارپر لودیش تیتز هنری استرایر و
- دکتری تخصصی ( PhD ) هماتولوژی ( خون شناسی و بانک خون) ... به کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد -کارشناسی به کارشناسی ... -کارشناسی ارشد به دکتری دانشگاه تربیت مدرس -کارشناسی ارشد ... به دکتری دانشگاه آزاد در رشته های بیوشیمی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

17/8/94

تدریس بیوشیمی برای رشته های PhD داروسازی شیمی دارویی داروسازی هسته ای فارماکوگنوزی بیوتکنولوژی دارویی شیمی ...
علوم آزمایشگاهی ژنتیک هماتولوژی خون شناسی بیوشیمی پایه ... به کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد * کارشناسی به کارشناسی ... کارشناسی ارشد به دکتری دانشگاه تربیت مدرس * کارشناسی ... ارشد به دکتری دانشگاه آزاد * کارشناسی ارشد به ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

17/8/94

تدریس PhD بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت از منابع لنینجر دولین تیتز هارپر لودیش هنری استرایر و ...
- دکتری تخصصی ( PhD ) هماتولوژی ( خون شناسی و بانک خون) ... به کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد -کارشناسی به کارشناسی ... -کارشناسی ارشد به دکتری دانشگاه تربیت مدرس -کارشناسی ارشد ... به دکتری دانشگاه آزاد در رشته های بیوشیمی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

17/8/94

تدریس بیوشیمی از منابع هارپر لنینجر دولین لودیش تیتز استرایر هنری دیویدسون و .. توسط مترجم کتب مذکور
- دکتری تخصصی ( PhD ) هماتولوژی ( خون شناسی و بانک خون) ... دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس مترجم کتابهای ... دکتری بیوشیمی بالینی دانشگاه تربیت مدرس رتبه اول در ... دکتری بیوشیمی بالینی دانشگاه تربیت مدرس (میانگین حدود ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330
12بعدي آخر(1 تا 20 از 38 مورد)

آگهی ویژه

Search

دوشنبه 9 آذر 1394