منو

جستجو : پلان مجتمع فرهنگی سینمایی دزفول


27/10/94

بناهای معاصر ایران نقشه
شده معماری شامل کلیه نماها وپلانها ومقاطع و سایت پلان با ... پسوند dwg(اتوکد) از بنا ... شده معماری شامل کلیه نماها وپلانها ومقاطع و سایت پلان با ... پسوند dwg(اتوکد) از بنا. فرهنگسرای ... شده معماری شامل کلیه نماها وپلانها ومقاطع و سایت پلان با ...
safaii،    تهران،   تماس: 09128380245

15/11/94

معماری با موضوع مجتمع فرهنگی و فرهنگسرا:شامل 2 رساله چند نمونه طراحی فرهنگسرا ویژه دانشجویان معماری و معماران
کارشناسی معماری با موضوع مجتمع فرهنگی شامل بخشهای ... زیر ... ۱-۵-فرهنگی شدن .............................................................................................................................. ... در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی ...............................................................۳۵ ۱-۲۱-فرهنگ ...
فروشگاه ايفروش،    تهران،  
قيمت: 36000

27/10/94

رساله و پروژه مجتمع فرهنگی
و پروژه مجتمع فرهنگی مطالعات فرهنگسرا ... ( مجتمع ... فرهنگی ) پروژه معماری رساله ... دیاگرام ... ارشد معماری 09128188632 پلان فرهنگسرا رساله سرای محله- ... خانه فرهنگ با رویکرد فرهنگی- تعریف فرهنگسرا مجموعه ...
صالحی،    تهران،   تماس: 09128188632

27/10/94

مجتمع فرهنگی با رویکرد معماری پایدار
فرهنگی با رویکرد معماری ... پایدار مجتمع ... فرهنگی با رویکرد معماری ... پایدار( ... مجتمع فرهنگی با رویکرد معماری ... پایدار) ... دیاگرام استاندارد اداری ( مجتمع فرهنگی با رویکرد معماری ... پایدار) ...
صالحی،    تهران،  

30/8/94

مجتمع فرهنگی دیجیتال استان مرکزی - اراک
، چند رسانه و ... وب سایت مجتمع : http://MarkaziDigital.ir پرتال آموزش ... مجتمع : http://www.itMarkazi.ir تالارهای ...
digital،    مركزي،  

23/5/94

پروژه مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه هتل پروژه خوابگاه پروژه دانشکده معماری مدرسه پروژه خانه ... مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه ... هتل پروژه ...
مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه ... هتل پروژه ... 200 نمونه بیمارستان آماده پلان پایانه مسافربری پروژه ... زمستانی و آبی فرهنگسرا فرهنگی هنری و فرهنگی تفریحی و ... و رزشی مرکز بهداشتی ...
محمدی،    تهران،   تماس: 09357713300

23/5/94

روژه مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه هتل پروژه خوابگاه پروژه دانشکده معماری مدرسه پروژه خانه ... مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه ... هتل پروژه ...
فیلم و انیمیشن 140 2- پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی ... 57_ طراحی ... 200 نمونه بیمارستان آماده پلان . 8- پایانه مسافربری ... – فرهنگسرا 19 – فرهنگی هتری و فرهنگی تفریحی و ... و رزشی 20 - مرکز ...
محمدی معماری عمران طرح پایان نامه پروژه دانلود نقشه رساله مطالعات پروژه،مرمت،ابنیه،    تهران،   تماس: 09357713300

23/5/94

مطالعات مجتمع فرهنگی هنری ورزشی نمونه داخلی خارجی مطالعات هتل نمونه داخلی خارجی مطالعات خوابگاه نمونه داخلی ... مجتمع فرهنگی هنری ورزشی نمونه ... داخلی ...
مجتمع فرهنگی هنری ورزشی نمونه ... داخلی ... مطالعات بیمارستان آماده پلان نمونه داخلی خارجی مطالعات ... داخلی خارجی مطالعات فرهنگی هتری و نمونه داخلی خارجی ... مطالعات فرهنگی تفریحی و و رزشی نمونه داخلی ...
محمدی،    تهران،   تماس: 09357713300

23/5/94

llllرساله مطالعات مسکونی رساله مطالعات مجتمع فرهنگی هنری ورزشی رساله مطالعات هتل رساله مطالعات خوابگاه رساله ... مسکونی رساله مطالعات مجتمع فرهنگی هنری ورزشی رساله ... مطالعات ...
فیلم و انیمیشن 140 2- پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی ... 57_ طراحی ... 200 نمونه بیمارستان آماده پلان . 8- پایانه مسافربری ... – فرهنگسرا 19 – فرهنگی هتری و فرهنگی تفریحی و ... و رزشی 20 - مرکز ...
محمدی معماری عمران طرح پایان نامه پروژه دانلود نقشه رساله مطالعات پروژه،مرمت،ابنیه،    تهران،   تماس: 09357713300

23/5/94

رساله مطالعات مسکونی رساله مطالعات مجتمع فرهنگی هنری ورزشی رساله مطالعات هتل رساله مطالعات خوابگاه رساله ... مسکونی رساله مطالعات مجتمع فرهنگی هنری ورزشی رساله ... مطالعات ...
مسکونی رساله مطالعات مجتمع فرهنگی هنری ورزشی رساله ... مطالعات ... مطالعات بیمارستان آماده پلان رساله مطالعات پایانه مسافربری ... فرهنگسرا رساله مطالعات فرهنگی هتری و رساله مطالعات فرهنگی ... تفریحی و و رزشی رساله مطالعات ...
محمدی معماری عمران طرح پایان نامه پروژه دانلود نقشه رساله مطالعات پروژه،مرمت،ابنیه،    تهران،   تماس: 09357713300

23/5/94

پروژه مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه هتل پروژه خوابگاه پروژه دانشکده معماری مدرسه پروژه خانه ... مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه ... هتل پروژه ...
مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه ... هتل پروژه ... 200 نمونه بیمارستان آماده پلان پایانه مسافربری پروژه ... زمستانی و آبی فرهنگسرا فرهنگی هنری و فرهنگی تفریحی و ... و رزشی مرکز بهداشتی ...
محمدی،    تهران،  

23/5/94

مطالعات مسکونی رساله مطالعات مجتمع فرهنگی هنری ورزشی رساله مطالعات هتل رساله مطالعات خوابگاه رساله مطالعات ... مسکونی رساله مطالعات مجتمع فرهنگی هنری ورزشی رساله ... مطالعات ...
مجتمع مسکونی پایدار استاندارد ... مسکونی پایدار نقشه مجتمع مسکونی پایدار نقشه ویلا ... پایدار برنامه فیزیکی مجتمع مسکونی پایدار برنامه ...
محمدی،    تهران،   تماس: 09357713300

23/5/94

پروژه مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه هتل پروژه خوابگاه پروژه دانشکده معماری مدرسه پروژه خانه ... مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه ... هتل پروژه ...
مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه ... هتل پروژه ... 200 نمونه بیمارستان آماده پلان پایانه مسافربری پروژه ... زمستانی و آبی فرهنگسرا فرهنگی هنری و فرهنگی تفریحی و ... و رزشی مرکز بهداشتی ... دهکده آرامش آب درمانی پلان ( پلان ) پارک کامل هنرستان ...
محمدی معماری عمران طرح پایان نامه پروژه دانلود نقشه رساله مطالعات پروژه،مرمت،ابنیه،    تهران،   تماس: 09357713300

23/5/94

پروژه مسکونی09357713300 پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه هتل پروژه خوابگاه پروژه دانشکده معماری مدرسه پروژه ... مسکونی09357713300 پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه ... هتل پروژه ...
مسکونی09357713300 پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه ... هتل پروژه ... 200 نمونه بیمارستان آماده پلان پایانه مسافربری پروژه ... زمستانی و آبی فرهنگسرا فرهنگی هنری و فرهنگی تفریحی و ... و رزشی مرکز بهداشتی ...
محمدی معماری عمران طرح پایان نامه پروژه دانلود نقشه رساله مطالعات پروژه،مرمت،ابنیه،    قم،   تماس: 09357713300

23/5/94

پروژه مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی09357713300 پروژه هتل پروژه خوابگاه پروژه دانشکده معماری مدرسه پروژه ... مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی09357713300 ... پروژه ...
مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی09357713300 ... پروژه ... 200 نمونه بیمارستان آماده پلان پایانه مسافربری پروژه ... و09357713300 آبی فرهنگسرا فرهنگی هنری و فرهنگی تفریحی و ... و رزشی مرکز بهداشتی ... دهکده آرامش آب درمانی پلان ( پلان ) پارک کا09357713300مل ...
لطفی،    تهران،  

19/1/94

softaz.ir نمای ویلا - نقشه و پلان پارکینگ طبقاتی - نقشه و ... پلان اماکن فرهنگی - نقشه و پلان ... فرهنگ سرا ... - نقشه و پلان ... کتابخانه - نقشه و پلان ... ...
های معماری و سازه - دانلود پلان های معماری - آموزشی - مهد ... کودک - نقشه مدرسه - نقشه و پلان هنرستان - نقشه و پلان دانشکده ... - نقشه و پلان آموزشکده ... - نقشه و پلان ... خانه ها و ساختمان های مسکونی ... و تجاری - نقشه و پلان برج های مسکونی و تجاری ...
حمید،    تهران،   تماس: 09384331038

17/1/94

روژه مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه هتل پروژه خوابگاه پروژه دانشکده معماری مدرسه پروژه
مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه ... هتل پروژه ... پروژه پروژه مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه ... هتل پروژه ... 200 نمونه بیمارستان آماده پلان پایانه مسافربری پروژه ... زمستانی و آبی فرهنگسرا فرهنگی هنری و فرهنگی تفریحی و ...
صادقی،    تهران،   تماس: 09384330138

18/12/93

پروژه طراحی معماری مجتمع فرهنگی هنری
پروژه طراحی معماری مجتمع فرهنگی هنری به همراه 3D ... و پلانهای ... کامل اتوکد و نما و برش ...
مافی،    كرج،  

19/11/93

مجموعه بی نظیر پروژه طرح نهایی معماری با موضوع مجتمع فرهنگی و فرهنگسرا - اورجینال
کارشناسی معماری با موضوع مجتمع فرهنگی شامل بخشهای زیر ... میباشد: رساله ... ۱-۵-فرهنگی شدن .............................................................................................................................. ... در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی ...............................................................۳۵ ۱-۲۱-فرهنگ ...
takforoush@gmail.com،    تهران،  
قيمت: 35,000 تومان

10/2/93

مطالعات معماری مجتمع فرهنگی ورزشی شهر بابل
نسبت زیاد می باشد و از نظر فرهنگی در سطح بالایی قرار دارد. ... جوانان از نظر علمی، فرهنگی، تفریحی قرار بگیرد تقریباً ... در زمینه سرانه فضاهای فرهنگی، ورزشی را شاهد باشیم. جمعیت ... آشنایی با مشکلات و معضلات فرهنگی – اجتماعی موجود در شهر ...
موسسه تحقیقاتی پردازش،    تهران،   تماس: 66479693
قيمت: 14000
1(1 تا 20 از 20 مورد)

آگهی ویژه

Search

دوشنبه 19 بهمن 1394