جستجو : رتبه ی قبولی در رشته اتاق عمل


21/5/91

مشاوره رایگان انتخاب رشته دکتری
معین با بهره گیری از اساتید ... دانشگاه های ... ... علوم پزشکی ... و رتبه های برتر ... دکتری تخصصی ... با ... پشتوانه ... آمار ... قبولی ... بالا در سنوات گذشته، دوره ... های ... آموزشی زیر را به صورت حضوری ...
موسسه علوم و فنون معین،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

21/5/91

مشاوره رایگان انتخاب رشته کارشناسی ارشد
معین با بهره گیری از اساتید ... دانشگاه های ... ... علوم پزشکی ... و رتبه های برتر ... دکتری تخصصی ... با ... پشتوانه ... آمار ... قبولی ... بالا در سنوات گذشته، دوره ... های ... آموزشی زیر را به صورت حضوری ...
موسسه علوم و فنون معین،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

11/12/88

دکترای تخصصی-کارشناسی ارشد-کاردانی به کارشناسی علوم بهداشتی در تغذیه
علوم و فنون معین پس از کسب بالاترین آمار ... قبولی کارشناسی ارشد ... و دکترای ... گروه علوم ... پزشکی در سال ... 87و 88 دوره های آموزشی ... ... و جزوات مکاتبه ... ای تضمینی ... خود را برای رشته ... های ... زیر ...
آموزش عالي معين،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

21/5/91

منابع دکترای تخصصی-کارشناسی ارشد-کاردانی به کارشناسی مواد غذایی
علوم و فنون معین پس از کسب بالاترین آمار ... قبولی کارشناسی ارشد ... و دکترای ... گروه علوم ... پزشکی در سال ... 87و 88 دوره های آموزشی ... ... و جزوات مکاتبه ... ای تضمینی ... خود را برای رشته ... های ... زیر ...
موسسه علوم و فنون معین،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

21/5/91

منابع دکترای تخصصی-کارشناسی ارشد-کاردانی به کارشناسی آموزش پزشکی
علوم و فنون معین پس از کسب بالاترین آمار ... قبولی کارشناسی ارشد ... و دکترای ... گروه علوم ... پزشکی در سال ... 87و 88 دوره های آموزشی ... ... و جزوات مکاتبه ... ای تضمینی ... خود را برای رشته ... های ... زیر ...
موسسه علوم و فنون معین،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

21/5/91

منابع دکترای تخصصی-کارشناسی ارشد-کاردانی به کارشناسی بیوتکنولوژی پزشکی
علوم و فنون معین پس از کسب بالاترین آمار ... قبولی کارشناسی ارشد ... و دکترای ... گروه علوم ... پزشکی در سال ... 87و 88 دوره های آموزشی ... ... و جزوات مکاتبه ... ای تضمینی ... خود را برای رشته ... های ... زیر ...
موسسه علوم و فنون معین،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

29/2/89

جزوات تایپ شده کارشناسی ارشد سم شناسی
آموزش عالی معین پس از کسب بالاترین ... آمار ... قبولی کارشناسی ارشد ... و دکترای ... گروه علوم ... پزشکی در سال ... 87و 88 وبهره گیری ... از ... اساتید مجرب و رتبه ... های ... برتر – ... آزمون های آزمایشی ... ...
معین،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

19/2/89

منابع آزمون کارشناسی ارشد ویروس شناسی 89-دانشگاه آزاد
آموزش عالی معین پس از کسب بالاترین ... آمار ... قبولی کارشناسی ارشد ... و دکترای ... گروه علوم ... پزشکی در سال ... 87و 88 وبهره گیری ... از ... اساتید مجرب و رتبه ... های ... برتر – ... آزمون های آزمایشی ... ...
معین،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

11/12/88

دکترای تخصصی-کارشناسی ارشد-کاردانی به کارشناسی ژنتیک
علوم و فنون معین پس از کسب بالاترین آمار ... قبولی کارشناسی ارشد ... و دکترای ... گروه علوم ... پزشکی در سال ... 87و 88 دوره های آموزشی ... ... و جزوات مکاتبه ... ای تضمینی ... خود را برای رشته ... های ... زیر ...
آموزش عالي معين،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

11/12/88

دکترای تخصصی-کارشناسی ارشد-کاردانی به کارشناسی ژنتیک انسانی
علوم و فنون معین پس از کسب بالاترین آمار ... قبولی کارشناسی ارشد ... و دکترای ... گروه علوم ... پزشکی در سال ... 87و 88 دوره های آموزشی ... ... و جزوات مکاتبه ... ای تضمینی ... خود را برای رشته ... های ... زیر ...
آموزش عالي معين،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

11/12/88

دکترای تخصصی-کارشناسی ارشد-کاردانی به کارشناسی زیست بیوشیمی
علوم و فنون معین پس از کسب بالاترین آمار ... قبولی کارشناسی ارشد ... و دکترای ... گروه علوم ... پزشکی در سال ... 87و 88 دوره های آموزشی ... ... و جزوات مکاتبه ... ای تضمینی ... خود را برای رشته ... های ... زیر ...
آموزش عالي معين،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

11/12/88

دکترای تخصصی-کارشناسی ارشد-کاردانی به کارشناسی رفاه اجتماعی
علوم و فنون معین پس از کسب بالاترین آمار ... قبولی کارشناسی ارشد ... و دکترای ... گروه علوم ... پزشکی در سال ... 87و 88 دوره های آموزشی ... ... و جزوات مکاتبه ... ای تضمینی ... خود را برای رشته ... های ... زیر ...
آموزش عالي معين،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

11/12/88

دکترای تخصصی-کارشناسی ارشد-کاردانی به کارشناسی زیست ژنتیک
علوم و فنون معین پس از کسب بالاترین آمار ... قبولی کارشناسی ارشد ... و دکترای ... گروه علوم ... پزشکی در سال ... 87و 88 دوره های آموزشی ... ... و جزوات مکاتبه ... ای تضمینی ... خود را برای رشته ... های ... زیر ...
آموزش عالي معين،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

11/12/88

دکترای تخصصی-کارشناسی ارشد-کاردانی به کارشناسی زیست سلولی مولکولی
علوم و فنون معین پس از کسب بالاترین آمار ... قبولی کارشناسی ارشد ... و دکترای ... گروه علوم ... پزشکی در سال ... 87و 88 دوره های آموزشی ... ... و جزوات مکاتبه ... ای تضمینی ... خود را برای رشته ... های ... زیر ...
آموزش عالي معين،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

11/12/88

دکترای تخصصی-کارشناسی ارشد-کاردانی به کارشناسی علوم پایه داروسازی
علوم و فنون معین پس از کسب بالاترین آمار ... قبولی کارشناسی ارشد ... و دکترای ... گروه علوم ... پزشکی در سال ... 87و 88 دوره های آموزشی ... ... و جزوات مکاتبه ... ای تضمینی ... خود را برای رشته ... های ... زیر ...
آموزش عالي معين،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

11/12/88

دکترای تخصصی-کارشناسی ارشد-کاردانی به کارشناسی داروسازی
علوم و فنون معین پس از کسب بالاترین آمار ... قبولی کارشناسی ارشد ... و دکترای ... گروه علوم ... پزشکی در سال ... 87و 88 دوره های آموزشی ... ... و جزوات مکاتبه ... ای تضمینی ... خود را برای رشته ... های ... زیر ...
آموزش عالي معين،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

11/12/88

دکترای تخصصی-کارشناسی ارشد-کاردانی به کارشناسی هماتولوژی
علوم و فنون معین پس از کسب بالاترین آمار ... قبولی کارشناسی ارشد ... و دکترای ... گروه علوم ... پزشکی در سال ... 87و 88 دوره های آموزشی ... ... و جزوات مکاتبه ... ای تضمینی ... خود را برای رشته ... های ... زیر ...
آموزش عالي معين،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

11/12/88

دکترای تخصصی-کارشناسی ارشد-کاردانی به کارشناسی خون شناسی
علوم و فنون معین پس از کسب بالاترین آمار ... قبولی کارشناسی ارشد ... و دکترای ... گروه علوم ... پزشکی در سال ... 87و 88 دوره های آموزشی ... ... و جزوات مکاتبه ... ای تضمینی ... خود را برای رشته ... های ... زیر ...
آموزش عالي معين،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

11/12/88

دکترای تخصصی-کارشناسی ارشد-کاردانی به کارشناسی حشره شناسی پزشکی
علوم و فنون معین پس از کسب بالاترین آمار ... قبولی کارشناسی ارشد ... و دکترای ... گروه علوم ... پزشکی در سال ... 87و 88 دوره های آموزشی ... ... و جزوات مکاتبه ... ای تضمینی ... خود را برای رشته ... های ... زیر ...
آموزش عالي معين،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

11/12/88

دکترای تخصصی-کارشناسی ارشد-کاردانی به کارشناسی تغذیه و رژیم درمانی
علوم و فنون معین پس از کسب بالاترین آمار ... قبولی کارشناسی ارشد ... و دکترای ... گروه علوم ... پزشکی در سال ... 87و 88 دوره های آموزشی ... ... و جزوات مکاتبه ... ای تضمینی ... خود را برای رشته ... های ... زیر ...
آموزش عالي معين،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

123بعدي آخر(1 تا 20 از 46 مورد)


کولرگازی کم مصرف ,کولرگازی با گارانتی و نصب رایگان,کولرگازی اجنرال با موتور کاوازاکی ژاپن


تور انتالیا بلیط انتالیا تور ترکیه تور کوشاداسی توربدروم تور مارماریس


شلوار زنانه چرمدار مجلسی


پوششهای صنعتی - سیستمهای ضد خوردگی


فروشگاه سبلان صنعت


تونر رنگی کونیکا مینولتا


بزرگترین و معتبر ترین پت شاپ ایران


فروش دستگاه عرق گیری | تقطیر خانگی | گلاب گیری | آب مقطر گیری| عرق کشی


اینورتر و سافت استارتر/plc /inverter /lg/ delta


فروشگاه مبلمان اداری کالج چوب آل مرکز فروش صنایع کالج چوب آل


فروش و قیمت تجهیزات میکروتیک و وایرلس فروش و قیمت تجهیزات میکروتیک, وایرلس و VOIP


فروش لوله و اتصالات مرتبط با تاسیسات و ساختمان


واردات قطعات الکترونیکی


کلینیک دامپزشکی دکتر ذاکریان


150 عدد کارت ویزیت شیشه ای هدیه رایگان

آگهی ویژه

Search

چهارشنبه 1 مرداد 1393