جستجو : رشته های کارشناسی ارشد و دکتری فرهنگیان


7/5/93

نگارش مقاله ISI ، ISC و مقاله ی کنفرانسی با تعهد
راهبران علم و تجارت ایرانیان با همکاری ... دانشجویان با تجربه، در زمینه ... ی نگارش، گرفتن پذیرش و چاپ مقالات علمی در رشته ... های مختلف در سطوح کارشناسی، ... ... کارشناسی ارشد ... و دکتری ... فعالیت می ...
راهبران علم و تجارت،    تهران،   تماس: 66920789
قيمت: توافقی

 

5/5/93

بیوشیمی و زیست شناسی سلولی ... و مولکولی ... ( کارشناسی ... ارشد ... و ... دکتری ... تخصصی) توسط ... دکتر ... ... جواد محمدنژاد ... متخصص ... بیوشیمی ... بالینی و عضو هیات ... علمی دانشکده ... پزشکی ...
بیوشیمی و زیست شناسی سلولی ... مولکولی ... برای دکتری ... تخصصی ... ( PhD ... ) بیو شیمی -دکتری ... تخصصی ( PhD ) ... ژنتیک ( انسانی ... – پایه – پزشکی – مولکولی ) - دکتری تخصصی ( PhD ... ) بیوتکنولوژی ... ... ( زیست فناوری ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

5/5/93

بیوشیمی و زیست شناسی سلولی ... و مولکولی ... ( کارشناسی ... ارشد ... و ... دکتری ... تخصصی) توسط ... دکتر ... ... جواد محمدنژاد ... متخصص ... بیوشیمی ... بالینی و عضو هیات ... علمی دانشکده ... پزشکی ...
بیوشیمی و زیست شناسی سلولی ... مولکولی ... برای دکتری ... تخصصی ... ( PhD ... ) بیو شیمی -دکتری ... تخصصی ( PhD ) ... ژنتیک ( انسانی ... – پایه – پزشکی – مولکولی ) - دکتری تخصصی ( PhD ... ) بیوتکنولوژی ... ... ( زیست فناوری ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

5/5/93

تدریس بیوشیمی ارشد و دکتری وزارت بهداشت
و تدریس بیوشیمی برای ... رشته ... های بیوشیمی ... سم شناسی تغذیه ... ... نانوتکنولوژی ... بیوتکنولوژی ایمونولوژی ... ... ... انگل ... شناسی ... ... باکتری ... ... شناسی ... قارچ شناسی فیزیولوژی بیوتکنولوژی کشاورزی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

5/5/93

تدریس بیوشیمی سلولی مولکولی برای ازمون PhD و کارشناسی ارشد
بیوشیمی و زیست شناسی سلولی ... مولکولی ... برای دکتری ... تخصصی ... ( PhD ... ) بیو شیمی -دکتری ... تخصصی ( PhD ) ... ژنتیک ( انسانی ... – پایه – پزشکی – مولکولی ) - دکتری تخصصی ( PhD ... ) بیوتکنولوژی ... ... ( زیست فناوری ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

5/5/93

تدریس بیوشیمی زیست سلولی مولکولی برای رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
و تدریس بیوشیمی برای ... رشته ... های بیوشیمی ... سم شناسی تغذیه ... ... نانوتکنولوژی ... بیوتکنولوژی ایمونولوژی ... ... ... انگل ... شناسی ... ... باکتری ... ... شناسی ... قارچ شناسی فیزیولوژی بیوتکنولوژی کشاورزی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

5/5/93

بیوشیمی برای رشته های PhD داروسازی ... شیمی دارویی ... ... داروسازی ... هسته ای فارماکوگنوزی ... ... بیوتکنولوژی دارویی ... ... شیمی دارویی ... ... و ... ... ... ...
و تدریس بیوشیمی برای ... رشته ... های بیوشیمی ... سم شناسی تغذیه ... ... نانوتکنولوژی ... بیوتکنولوژی ایمونولوژی ... ... ... انگل ... شناسی ... ... باکتری ... ... شناسی ... قارچ شناسی فیزیولوژی بیوتکنولوژی کشاورزی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

5/5/93

تدریس بیوشیمی از منابع لنینجر هارپر دولین تیتز استرایر لودیش و هنری برای آزمون دکتری Ph.D وزارت بهداشت
و تدریس بیوشیمی برای ... رشته ... های بیوشیمی ... سم شناسی تغذیه ... ... نانوتکنولوژی ... بیوتکنولوژی ایمونولوژی ... ... ... انگل ... شناسی ... ... باکتری ... ... شناسی ... قارچ شناسی فیزیولوژی بیوتکنولوژی کشاورزی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

5/5/93

تدریس خصوصی دکتری بیوشیمی بالینی
و تدریس بیوشیمی برای ... رشته ... های بیوشیمی ... سم شناسی تغذیه ... ... نانوتکنولوژی ... بیوتکنولوژی ایمونولوژی ... ... ... انگل ... شناسی ... ... باکتری ... ... شناسی ... قارچ شناسی فیزیولوژی بیوتکنولوژی کشاورزی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

5/5/93

تدریس بیوشیمی برای رشته های دکتری تخصصی داروسازی و سم شناسی
بیوشیمی برای: * آزمون جامع ... پزشکی کارشناسی ... به کارشناسی ارشد فراگیر ... پیام نور * ... کارشناسی ... به کارشناسی ... ارشد وزارت ... بهداشت * کارشناسی ... ... ... به کارشناسی ارشد وزارت ... علوم * کارشناسی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

5/5/93

تدریس بیوشیمی برای رشته های داروسازی شیمی دارویی فارماکوگنوزی داروسازی هسته ای بیوتکنولوژی
بیوشیمی برای: * آزمون جامع ... پزشکی *کارشناسی ... به کارشناسی ارشد فراگیر ... پیام نور * ... کارشناسی ... به کارشناسی ... ارشد وزارت ... بهداشت * کارشناسی ... ... ... به کارشناسی ارشد وزارت ... علوم * کارشناسی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

5/5/93

و تدریس بیوشیمی برای ... رشته ... های بیوشیمی ... سم شناسی تغذیه ... ... نانوتکنولوژی ... بیوتکنولوژی ایمونولوژی ... ... ... انگل ... شناسی ... ... باکتری ... ... شناسی ... ... ... ... ... ...
بیوشیمی برای: * آزمون جامع ... پزشکی *کارشناسی ... به کارشناسی ارشد فراگیر ... پیام نور * ... کارشناسی ... به کارشناسی ... ارشد وزارت ... بهداشت * کارشناسی ... ... ... به کارشناسی ارشد وزارت ... علوم * کارشناسی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

5/5/93

و تدریس بیوشیمی برای ... رشته ... های داروسازی ... هسته ای شیمی ... ... دارویی ... فارماکوگنوزی بیوتکنولوژی ... دارویی ... ... و رشتهای ... تخصصی ... ... ... ... ... ...
بیوشیمی برای: * آزمون جامع ... پزشکی کارشناسی ... به کارشناسی ارشد فراگیر ... پیام نور * ... کارشناسی ... به کارشناسی ... ارشد وزارت ... بهداشت * کارشناسی ... ... ... به کارشناسی ارشد وزارت ... علوم * کارشناسی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

5/5/93

و تدریس بیوشیمی برای ... رشته ... های بیوشیمی ... سم شناسی تغذیه ... ... نانوتکنولوژی ... بیوتکنولوژی ایمونولوژی ... ... ... انگل ... شناسی ... ... باکتری ... ... شناسی ... ... ... ... ... ...
بیوشیمی برای: * آزمون جامع ... پزشکی کارشناسی ... به کارشناسی ارشد فراگیر ... پیام نور * ... کارشناسی ... به کارشناسی ... ارشد وزارت ... بهداشت * کارشناسی ... ... ... به کارشناسی ارشد وزارت ... علوم * کارشناسی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

4/5/93

نگارش، پذیرش و چاپ مقالات علمی ISC و ISI معتبر برای مصاحبه دکتری
راهبران علم و تجارت ایرانیان با همکاری ... دانشجویان با تجربه، در زمینه ... ی نگارش، گرفتن پذیرش و چاپ مقالات علمی در رشته ... های مختلف در سطوح کارشناسی، ... ... کارشناسی ارشد ... و دکتری ... فعالیت می ...
elmotejarat،    تهران،   تماس: 66920789
قيمت: توافقی

 

5/5/93

بیوشیمی سم شناسی بیوشیمی تغذیه ... بیوشیمی نانوتکنولوژی ... بیوشیمی ... بیوتکنولوژی ... ... ... بیوشیمی ... ایمونولوژی ... ... ... بیوشیمی ... انگل شناسی ... ... بیوشیمی ... ... باکتری شناسی بیوشیمی ... ...
بیوشیمی سم شناسی بیوشیمی تغذیه ... بیوشیمی نانوتکنولوژی ... بیوشیمی ... بیوتکنولوژی ... ... ... بیوشیمی ... ایمونولوژی ... ... ... بیوشیمی ... انگل شناسی ... ... بیوشیمی ... ... باکتری شناسی بیوشیمی ... قارچ شناسی بیوشیمی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

5/5/93

تدریس بیوشیمی
و تدریس بیوشیمی برای ... رشته ... های بیوشیمی ... سم شناسی تغذیه ... ... نانوتکنولوژی ... بیوتکنولوژی ایمونولوژی ... ... ... انگل ... شناسی ... ... باکتری ... ... شناسی ... قارچ شناسی فیزیولوژی بیوتکنولوژی کشاورزی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

5/5/93

تدریس بیوشیمی سم شناسی تغذیه
و تدریس بیوشیمی برای ... رشته ... های بیوشیمی ... سم شناسی تغذیه ... ... نانوتکنولوژی ... بیوتکنولوژی ایمونولوژی ... ... ... انگل ... شناسی ... ... باکتری ... ... شناسی ... قارچ شناسی فیزیولوژی بیوتکنولوژی کشاورزی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

5/5/93

تدریس بیوشیمی
و تدریس بیوشیمی برای ... رشته ... های بیوشیمی ... سم شناسی تغذیه ... ... نانوتکنولوژی ... بیوتکنولوژی ایمونولوژی ... ... ... انگل ... شناسی ... ... باکتری ... ... شناسی ... قارچ شناسی فیزیولوژی بیوتکنولوژی کشاورزی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

5/5/93

تدریس بیوشیمی
و تدریس بیوشیمی برای ... رشته ... های بیوشیمی ... سم شناسی تغذیه ... ... نانوتکنولوژی ... بیوتکنولوژی ایمونولوژی ... ... ... انگل ... شناسی ... ... باکتری ... ... شناسی ... قارچ شناسی فیزیولوژی بیوتکنولوژی کشاورزی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

12345بعدي آخر(1 تا 20 از 103 مورد)


رزرو آنلاین بلیط هواپیما خارجی(رایگان)


فروش اقساطی دستگاه چاپ بنر و فلکس wit color


دوربین مداربسته،دوربین تحت شبکه، شبکه کامپیوتری وایرلس،تلفن:44400001-021


تونر رنگی کونیکا مینولتا


فروشگاه سبلان صنعت


دستگاههای فتوکپی استوک اروپا ودست دوم اروپا ومواد مصرفی وقطعات


دفع دائمی موش دفع حشرات دفع دائمی پرندگان


فروش ویلای نوساز - محمودآباد - دریاسر


ویدئو پروژکتور


فروشگاه اینترنتی پوشاک نانو زرپوش


فروش قطعات الکترونیک


فروش ویژه المنت سرامیکی


رزرو آنلاین بلیط هواپیما | تور هوایی مشهد|رزرو آنلاین هتل در مشهد


فروش جدیدترین مدل های لباس عروس و نامزدی ترک


فروش و نصب انواع سانترال ، تلفن بی سیم و فاکس پاناسونیک

آگهی ویژه

Search

سه شنبه 7 مرداد 1393