جستجو : رشته های کارشناسی ارشد و دکتری فرهنگیان


14/9/93

بیوشیمی و زیست شناسی سلولی ... و مولکولی ... ( کارشناسی ... ارشد ... و ... دکتری ... تخصصی) توسط ... دکتر ... ... جواد محمدنژاد ... متخصص ... بیوشیمی ... بالینی و عضو هیات ... علمی دانشکده ... پزشکی ...
بیوشیمی و زیست شناسی سلولی ... مولکولی ... برای دکتری ... تخصصی ... ( PhD ... ) بیو شیمی -دکتری ... تخصصی ( PhD ) ... ژنتیک ( انسانی ... – پایه – پزشکی – مولکولی ) - دکتری تخصصی ( PhD ... ) بیوتکنولوژی ... ... ( زیست فناوری ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

14/9/93

بیوشیمی و زیست شناسی سلولی ... و مولکولی ... ( کارشناسی ... ارشد ... و ... دکتری ... تخصصی) توسط ... دکتر ... ... جواد محمدنژاد ... متخصص ... بیوشیمی ... بالینی و عضو هیات ... علمی دانشکده ... پزشکی ...
بیوشیمی و زیست شناسی سلولی ... مولکولی ... برای دکتری ... تخصصی ... ( PhD ... ) بیو شیمی -دکتری ... تخصصی ( PhD ) ... ژنتیک ( انسانی ... – پایه – پزشکی – مولکولی ) - دکتری تخصصی ( PhD ... ) بیوتکنولوژی ... ... ( زیست فناوری ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

25/9/93

مقاله ی مکمل دفاع ارشد و دکتری و مورد تایید وزارت علوم
راهبران علم و تجارت ایرانیان با همکاری ... دانشجویان با تجربه، در زمینه ... ی نگارش، گرفتن پذیرش و چاپ مقالات علمی در رشته ... های مختلف در سطوح کارشناسی، ... ... کارشناسی ارشد ... و دکتری ... فعالیت می ...
elmotejarat688،    تهران،   تماس: 02166913014
قيمت: توافقی

 

14/9/93

تدریس بیوشیمی ارشد و دکتری وزارت بهداشت
و تدریس بیوشیمی برای ... رشته ... های بیوشیمی ... سم شناسی تغذیه ... ... نانوتکنولوژی ... بیوتکنولوژی ایمونولوژی ... ... ... انگل ... شناسی ... ... باکتری ... ... شناسی ... قارچ شناسی فیزیولوژی بیوتکنولوژی کشاورزی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

14/9/93

تدریس بیوشیمی سلولی مولکولی برای ازمون PhD و کارشناسی ارشد
بیوشیمی و زیست شناسی سلولی ... مولکولی ... برای دکتری ... تخصصی ... ( PhD ... ) بیو شیمی -دکتری ... تخصصی ( PhD ) ... ژنتیک ( انسانی ... – پایه – پزشکی – مولکولی ) - دکتری تخصصی ( PhD ... ) بیوتکنولوژی ... ... ( زیست فناوری ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

3/10/93

نگارش، پذیرش و چاپ مقالات علمی ISC و ISI معتبر برای مصاحبه دکتری
راهبران علم و تجارت ایرانیان با همکاری ... دانشجویان با تجربه، در زمینه ... ی نگارش، گرفتن پذیرش و چاپ مقالات علمی در رشته ... های مختلف در سطوح کارشناسی، ... ... کارشناسی ارشد ... و دکتری ... فعالیت می ...
علم و تجارت،    تهران،   تماس: 02166913014،66916382
قيمت: توافقی

 

25/9/93

نگارش، پذیرش و چاپ مقالات علمی ISC و ISI معتبر برای مصاحبه دکتری
راهبران علم و تجارت ایرانیان با همکاری ... دانشجویان با تجربه، در زمینه ... ی نگارش، گرفتن پذیرش و چاپ مقالات علمی در رشته ... های مختلف در سطوح کارشناسی، ... ... کارشناسی ارشد ... و دکتری ... فعالیت می ...
elmotejarat65،    تهران،   تماس: 02166913014
قيمت: 0

 

18/9/93

نگارش، پذیرش و چاپ مقالات علمی ISC و ISI معتبر برای مصاحبه دکتری
راهبران علم و تجارت ایرانیان با همکاری ... دانشجویان با تجربه، در زمینه ... ی نگارش، گرفتن پذیرش و چاپ مقالات علمی در رشته ... های مختلف در سطوح کارشناسی، ... ... کارشناسی ارشد ... و دکتری ... فعالیت می ...
elmotejarat،    تهران،   تماس: 66912638
قيمت: توافقی

 

16/9/93

نگارش، پذیرش و چاپ مقالات علمی ISC و ISI معتبر برای مصاحبه دکتری
راهبران علم و تجارت ایرانیان با همکاری ... دانشجویان با تجربه، در زمینه ... ی نگارش، گرفتن پذیرش و چاپ مقالات علمی در رشته ... های مختلف در سطوح کارشناسی، ... ... کارشناسی ارشد ... و دکتری ... فعالیت می ...
elmo tejarat،    تهران،   تماس: 02166913014،66912638
قيمت: توافقی

 

14/9/93

و تدریس بیوشیمی برای ... رشته ... های داروسازی ... هسته ای شیمی ... ... دارویی ... فارماکوگنوزی بیوتکنولوژی ... دارویی ... ... و رشتهای ... تخصصی ... ... ... ... ... ...
بیوشیمی برای: * آزمون جامع ... پزشکی کارشناسی ... به کارشناسی ارشد فراگیر ... پیام نور * ... کارشناسی ... به کارشناسی ... ارشد وزارت ... بهداشت * کارشناسی ... ... ... به کارشناسی ارشد وزارت ... علوم * کارشناسی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

14/9/93

و تدریس بیوشیمی برای ... رشته ... های بیوشیمی ... سم شناسی تغذیه ... ... نانوتکنولوژی ... بیوتکنولوژی ایمونولوژی ... ... ... انگل ... شناسی ... ... باکتری ... ... شناسی ... ... ... ... ... ...
بیوشیمی برای: * آزمون جامع ... پزشکی کارشناسی ... به کارشناسی ارشد فراگیر ... پیام نور * ... کارشناسی ... به کارشناسی ... ارشد وزارت ... بهداشت * کارشناسی ... ... ... به کارشناسی ارشد وزارت ... علوم * کارشناسی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

14/9/93

تدریس بیوشیمی برای رشته های دکتری تخصصی داروسازی و سم شناسی
بیوشیمی برای: * آزمون جامع ... پزشکی کارشناسی ... به کارشناسی ارشد فراگیر ... پیام نور * ... کارشناسی ... به کارشناسی ... ارشد وزارت ... بهداشت * کارشناسی ... ... ... به کارشناسی ارشد وزارت ... علوم * کارشناسی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

14/9/93

تدریس بیوشیمی برای رشته های داروسازی شیمی دارویی فارماکوگنوزی داروسازی هسته ای بیوتکنولوژی
بیوشیمی برای: * آزمون جامع ... پزشکی *کارشناسی ... به کارشناسی ارشد فراگیر ... پیام نور * ... کارشناسی ... به کارشناسی ... ارشد وزارت ... بهداشت * کارشناسی ... ... ... به کارشناسی ارشد وزارت ... علوم * کارشناسی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

14/9/93

و تدریس بیوشیمی برای ... رشته ... های بیوشیمی ... سم شناسی تغذیه ... ... نانوتکنولوژی ... بیوتکنولوژی ایمونولوژی ... ... ... انگل ... شناسی ... ... باکتری ... ... شناسی ... ... ... ... ... ...
بیوشیمی برای: * آزمون جامع ... پزشکی *کارشناسی ... به کارشناسی ارشد فراگیر ... پیام نور * ... کارشناسی ... به کارشناسی ... ارشد وزارت ... بهداشت * کارشناسی ... ... ... به کارشناسی ارشد وزارت ... علوم * کارشناسی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

14/9/93

تدریس بیوشیمی زیست سلولی مولکولی برای رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
و تدریس بیوشیمی برای ... رشته ... های بیوشیمی ... سم شناسی تغذیه ... ... نانوتکنولوژی ... بیوتکنولوژی ایمونولوژی ... ... ... انگل ... شناسی ... ... باکتری ... ... شناسی ... قارچ شناسی فیزیولوژی بیوتکنولوژی کشاورزی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

14/9/93

تدریس بیوشیمی از منابع لنینجر هارپر دولین تیتز استرایر لودیش و هنری برای آزمون دکتری Ph.D وزارت بهداشت
و تدریس بیوشیمی برای ... رشته ... های بیوشیمی ... سم شناسی تغذیه ... ... نانوتکنولوژی ... بیوتکنولوژی ایمونولوژی ... ... ... انگل ... شناسی ... ... باکتری ... ... شناسی ... قارچ شناسی فیزیولوژی بیوتکنولوژی کشاورزی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

14/9/93

تدریس خصوصی دکتری بیوشیمی بالینی
و تدریس بیوشیمی برای ... رشته ... های بیوشیمی ... سم شناسی تغذیه ... ... نانوتکنولوژی ... بیوتکنولوژی ایمونولوژی ... ... ... انگل ... شناسی ... ... باکتری ... ... شناسی ... قارچ شناسی فیزیولوژی بیوتکنولوژی کشاورزی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

14/9/93

بیوشیمی برای رشته های PhD داروسازی ... شیمی دارویی ... ... داروسازی ... هسته ای فارماکوگنوزی ... ... بیوتکنولوژی دارویی ... ... شیمی دارویی ... ... و ... ... ... ...
و تدریس بیوشیمی برای ... رشته ... های بیوشیمی ... سم شناسی تغذیه ... ... نانوتکنولوژی ... بیوتکنولوژی ایمونولوژی ... ... ... انگل ... شناسی ... ... باکتری ... ... شناسی ... قارچ شناسی فیزیولوژی بیوتکنولوژی کشاورزی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

3/10/93

مقالات علمی ISC و ISI مورد تائید وزارت علوم
راهبران علم و تجارت ایرانیان با همکاری ... دانشجویان با تجربه، در زمینه ... ی نگارش، گرفتن پذیرش و چاپ مقالات علمی در رشته ... های مختلف در سطوح کارشناسی، ... ... کارشناسی ارشد ... و دکتری ... فعالیت می ...
علم و تجارت،    تهران،   تماس: 02166913014
قيمت: توافقی

 

14/9/93

تدریس بیوشیمی
و تدریس بیوشیمی برای ... رشته ... های بیوشیمی ... سم شناسی تغذیه ... ... نانوتکنولوژی ... بیوتکنولوژی ایمونولوژی ... ... ... انگل ... شناسی ... ... باکتری ... ... شناسی ... قارچ شناسی فیزیولوژی بیوتکنولوژی کشاورزی ...
جواد محمدنژاد،    تهران،   تماس: 09124186330

 

12345بعدي آخر(1 تا 20 از 108 مورد)


ماشین جوجه کشی/دستگاه جوجه کشی فول دیجیتال


فروش و نصب انواع سانترال ، تلفن بی سیم و فاکس پاناسونیک


نمایندگی رسمی تعمیرات لوازم خانگی پایتخت


آبگیر لوله ای فرش | فروش دستگاههای تمام اتوماتیک قالیشویی و دستگاه قالیشویی


پتو مسافرتی


شرکت آرمان ابزار بتن تولید کننده تجهیزات قالب های بتنی داربست های مدولار جک های سقفی


آدمیرال ایرانیان


نمایندگی فروش ویسکومتر، ویسکوزیمتر، Viscometer, ویسکومتر بروکفیلد


inverter


چوب نما


بلوک شهر (تولیدکننده بلوک سبک)


فروش دستگاههای قالیشویی و آبگیر لوله ای فرش


لوله مانیسمان-لوله گاز-لوله سایز درشت- شیرآلات نفت و گاز


اجاره آپارتمان مبله در تهران


آموزش کسب درآمد از ۴۰۰ شغل و کار پر درآمد,شغل جدید,آموزش تولید و ساخت 400 محصول بصورت تصویری, شغل پردرآمد

آگهی ویژه

Search

شنبه 6 دي 1393