Search

پنجشنبه 14 فروردين 1399

منو

جستجو : مانکن پرستاری تمام تنه نوزادمولاژ پرستاری تمام تنه نوزاد
مانکن پرستاری تمام تنه نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ پرستاری تمام تنه
مانکن پرستاری تمام تنه
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ لوله گزاری تمام تنه نوزاد
مانکن لوله گزاری تمام تنه نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ تمام تنه تروما
مانکن تمام تنه تروما
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مانکن تمام تنه احیائ
مولاژ تمام تنه احیائ
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مانکن اموزش لوله گزاری تمام تنه
مولاژ اموزش لوله گزاری تمام تنه
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ تمام تنه با نمایش کلیه عضلات
مولاژ تمام تنه با نمایش کلیه عضلات
مولاژهای عمومی
0 تومان

 


مولاژ تمام تنه با نمایش احشا داخلی اندازه طبیعی
مولاژ تمام تنه با نمایش احشا داخلی اندازه طبیعی
مولاژهای عمومی
0 تومان

 


مانکن تمام تنه سی پی ار
مولاژتمام تنه سی پی ار
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ تمام تنه شبیه ساز شش تنفس
مانکن تمام تنه شبیه ساز شش تنفس
مانکن پیشرفته
0 تومان

 


مولاژ پرستاری نوزاد همراه با جفت
مانکن پرستاری نوزاد همراه با جفت
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ پرستاری نوزاد
مانکن پرستاری نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ پرستاری کودک
مانکن پرستاری کودک
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ سی پی ار نوزاد
مانکن سی پی ار نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ سی پی ار و تروما نوزاد
مانکن سی پی ار نوزاد
مانکن پیشرفته
0 تومان

 


مولاژ حرفه ای پرستاری
مانکن حرفه ای پرستاری
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ اموزش پانسمان بالا تنه
مانکن اموزش پانسمان بالا تنه
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژاموزشی استخراج مایع نخاع از نوزاد
مانکن اموزشی استخراج مایع نخاع از نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ حرفه ای نوزاد
مانکن حرفه ای نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مانکن نیم تنه سی پی ار
مانکن نیم تنه سی پی ار با گاید و بدون گاید
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


نیم تنه سی پی ار
مولاژ نیم تنه سی پی ار
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ پرستاری لوله گذاری
مدل پرستاری لوله گذاری
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ نیم تنه با نمایش احشا و عضلات بالا تنه
مولاژ نیم تنه با نمایش احشا و عضلات بالا تنه
مولاژهای عمومی
0 تومان

 


مولاژ پیشرفته نوزاد
مدل پیشرفته نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ اموزشی خونگیری از وریدهای پای نوزاد
مدل اموزشی خونگیری از وریدهای پای نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ اموزشی خونگیری از سر نوزاد
مدل اموزشی خونگیری از سر نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ اموزشی پانسمان پایین تنه
مدل اموزشی پانسمان پایین تنه
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ تنه موقعیت رگها در شانه دست
نیم تنه موقعیت رگها در شانه دست
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ احیا نوزاد
مدل احیا نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ اموزش خارج کردن جسم خارجی نوزاد
مدل اموزش خارج کردن جسم خارجی نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


اسکلت نوزاد
اسکلت نوزاد
مولاژهای ستون فقرات
0 تومان

 


مولاژ جمجمه نوزاد
مولاژ جمجمه نوزاد
مولاژهای جمجمه
0 تومان

 


مولاژ نیم تنه بدن شفاف با نمایش استخوان بندی و رگها
مولاژ نیم تنه بدن شفاف با نمایش استخوان بندی و رگها
مولاژهای عمومی
0 تومان

 


مولاژ نیم تنه بدن شفاف با نمایش احشائ داخلی
مولاژ نیم تنه بدن شفاف با نمایش احشائ داخلی
مولاژهای عمومی
0 تومان

 


مولاژ نیم تنه با نمایش احشائ داخلی
مولاژ نیم تنه با نمایش احشائ داخلی
مولاژهای عمومی
0 تومان

 


مولاژ نیم تنه پیشرفته راه هوایی
مانکن نیم تنه پیشرفته راه هوایی
مانکن پیشرفته
0 تومان

 


مولاژ نیم تنه باز کردن راه هوایی
مانکن نیم تنه باز کردن راه هوایی
مانکن پیشرفته
0 تومان

 


مولاژ نوزاد
مانکن نوزاد
مانکن پیشرفته
0 تومان

 


مانکن پیشرفته نوزاد نارس
30 هفته نوزاد نارس tetherless با تنفس، پالس، رنگ و علائم
مانکن پیشرفته
0 تومان

 


مانکن فوق پیشرفته اموزشی
مانکن فوق پیشرفته اموزشی
مانکن پیشرفته
0 تومان

 

1
بعدي
آخر
(1 تا 40 از 72)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است