Search

دوشنبه 12 خرداد 1399

منو

مولاژهای دستگاه گوارش


قيمت:   0 تومان

مولاژهای تخصصی » مولاژهای دستگاه گوارش

مولاژ ارگان های عقب از مدل قسمت فوقانی شکم

مولاژ ارگان های عقب از مدل قسمت فوقانی شکم


مولاژ پرزهای روده کوچک
مولاژ پرزهای روده کوچک
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مولاژ ارگان های عقب از مدل قسمت فوقانی شکم
مولاژ ارگان های عقب از مدل قسمت فوقانی شکم
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مولاژ بیماریهای روده بزرگ
مولاژ بیماریهای روده بزرگ
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مولاژ بیماری های پانکراس
مولاژ بیماری های پانکراس
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مولاژ کولورکتال
مولاژ کولورکتال
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مولاژسلولهای کبد
مولاژسلولهای کبد
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مولاژ بیماری های مقعد
مولاژ بیماری های مقعد
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مولاژ مدل کیسه صفرا با سنگ های صفراوی
مولاژ مدل کیسه صفرا با سنگ های صفراوی
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مولاژ نمایش رگ کبد
مولاژ نمایش رگ کبد
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مولاژ پاتولوژی راست روده
مولاژ پاتولوژی راست روده
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مولاژ کبد بیمار
مولاژ کبد بیمار
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مولاژ سرطان معده
مولاژ سرطان معده
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مولاژکبد با صفرا، لوزالمعده و اثنی عشر
مولاژکبد با صفرا، لوزالمعده و اثنی عشر
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مولاژ بیماری دستگاه گوارش
مولاژ بیماری دستگاه گوارش
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مولاژ معده همراه با پانکراس
مولاژ معده همراه با پانکراس
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مولاژ نمایش زخم معده
مولاژ نمایش زخم معده
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مولاژ بیماریهای رفلکس مری
مولاژ بیماریهای رفلکس مری
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مولاژ برش روده
مولاژ برش روده
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مولاژ بیماری کلون
مولاژ بیماری کلون
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مولاژ پانکراس
مولاژ پانکراس
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مولاژ کبد همراه کیسه صفرا
مولاژ کبد همراه کیسه صفرا
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مولاژ روده
مولاژ روده
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مولاژ معده 2 قسمتی
مولاژ معده 2 قسمتی
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 

1
(1 تا 23 از 23)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است