Search

يكشنبه 22 تير 1399

منو

مولاژهای دستگاه گوارش


قيمت:   ۰ تومان

مولاژهای تخصصی » مولاژهای دستگاه گوارش

مولاژ نمایش زخم معده

مولاژ نمایش زخم معده


مولاژ پرزهای روده کوچک
مولاژ پرزهای روده کوچک
مولاژهای دستگاه گوارش
۰ تومان

 


مولاژ ارگان های عقب از مدل قسمت فوقانی شکم
مولاژ ارگان های عقب از مدل قسمت فوقانی شکم
مولاژهای دستگاه گوارش
۰ تومان

 


مولاژ بیماریهای روده بزرگ
مولاژ بیماریهای روده بزرگ
مولاژهای دستگاه گوارش
۰ تومان

 


مولاژ بیماری های پانکراس
مولاژ بیماری های پانکراس
مولاژهای دستگاه گوارش
۰ تومان

 


مولاژ کولورکتال
مولاژ کولورکتال
مولاژهای دستگاه گوارش
۰ تومان

 


مولاژسلولهای کبد
مولاژسلولهای کبد
مولاژهای دستگاه گوارش
۰ تومان

 


مولاژ بیماری های مقعد
مولاژ بیماری های مقعد
مولاژهای دستگاه گوارش
۰ تومان

 


مولاژ مدل کیسه صفرا با سنگ های صفراوی
مولاژ مدل کیسه صفرا با سنگ های صفراوی
مولاژهای دستگاه گوارش
۰ تومان

 


مولاژ نمایش رگ کبد
مولاژ نمایش رگ کبد
مولاژهای دستگاه گوارش
۰ تومان

 


مولاژ پاتولوژی راست روده
مولاژ پاتولوژی راست روده
مولاژهای دستگاه گوارش
۰ تومان

 


مولاژ کبد بیمار
مولاژ کبد بیمار
مولاژهای دستگاه گوارش
۰ تومان

 


مولاژ سرطان معده
مولاژ سرطان معده
مولاژهای دستگاه گوارش
۰ تومان

 


مولاژکبد با صفرا، لوزالمعده و اثنی عشر
مولاژکبد با صفرا، لوزالمعده و اثنی عشر
مولاژهای دستگاه گوارش
۰ تومان

 


مولاژ بیماری دستگاه گوارش
مولاژ بیماری دستگاه گوارش
مولاژهای دستگاه گوارش
۰ تومان

 


مولاژ معده همراه با پانکراس
مولاژ معده همراه با پانکراس
مولاژهای دستگاه گوارش
۰ تومان

 


مولاژ نمایش زخم معده
مولاژ نمایش زخم معده
مولاژهای دستگاه گوارش
۰ تومان

 


مولاژ بیماریهای رفلکس مری
مولاژ بیماریهای رفلکس مری
مولاژهای دستگاه گوارش
۰ تومان

 


مولاژ برش روده
مولاژ برش روده
مولاژهای دستگاه گوارش
۰ تومان

 


مولاژ بیماری کلون
مولاژ بیماری کلون
مولاژهای دستگاه گوارش
۰ تومان

 


مولاژ پانکراس
مولاژ پانکراس
مولاژهای دستگاه گوارش
۰ تومان

 


مولاژ کبد همراه کیسه صفرا
مولاژ کبد همراه کیسه صفرا
مولاژهای دستگاه گوارش
۰ تومان

 


مولاژ روده
مولاژ روده
مولاژهای دستگاه گوارش
۰ تومان

 


مولاژ معده 2 قسمتی
مولاژ معده 2 قسمتی
مولاژهای دستگاه گوارش
۰ تومان

 

1
(1 تا 23 از 23)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است